Sự đa dạng và tập tính hút máu của các loài muỗi tại hai tỉnh Khánh Hòa và Bình Phước, 2020 – 2022

Các tác giả

  • Nguyễn Vi Ánh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Trần Vũ Phong Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Vũ Sinh Nam Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Thị Yên Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Trần Hải Sơn Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Thị Trà Giang Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Vũ Thị Liễu Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Phạm Tuấn Anh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Hoàng Ngọc Anh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Trần Công Tú Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1038

Từ khóa:

Muỗi, Anopheles, bẫy mồi bò, bẫy mồi người, Khánh Hòa, Bình Phước

Tóm tắt

Việt Nam là một quốc gia thuộc tiểu vùng sông Mekong lớn (GMS), nơi dịch bệnh sốt rét và sốt xuất huyết dengue là vấn đề y tế cộng đồng lớn. Tại Khánh Hòa và Bình Phước, có nhiều khu vực mà bệnh sốt rét và sốt xuất huyết dengue đồng lưu hành. Chúng tôi thực hiện nghiên cứu này nhằm mục tiêu mô tả sự đa dạng và tập tính hút máu của các loài muỗi tại hai tỉnh Khánh Hòa và Bình Phước, 2020 – 2022. Nhóm nghiên cứu sử dụng phương pháp mô tả cắt ngang có kết hợp với phân tích trong phòng thí nghiệm để tìm hiểu thời gian tìm kiếm vật chủ của các loài muỗi trong 24 giờ liên tục trong ngày. Tại Khánh Hoà và Bình Phước, 74 loài và phân loài thuộc tám chi được thu thập. Một số số cá thể thuộc 5 loài An. barbirotris s.l, An. maculatus, An.peditaenitus, An. dirus, An.minimus được ghi nhận hoạt động ở khung giờ 06 – 09 giờ sáng bằng phương pháp bẫy mồi bò (CBT) ở Khánh Hòa. Điều này khác hẳn so với các nghiên cứu trước đây chỉ thu thập được muỗi Anopheles ở khung giờ từ 18h chiều - 6h sáng. Có sự khác biệt về số lượng loài muỗi cũng như số lượng cá thể mỗi loài giữa mùa khô và mùa mưa, sinh cảnh rừng và sinh cảnh làng. Từ kết quả này, các nhà dịch tễ và côn trùng học có thể áp dụng trong xử lý và giám sát các chỉ số muỗi truyền bệnh tại thực địa vào các khung giờ cụ thể hiệu quả hơn.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

17-08-2023

Cách trích dẫn

Ánh, N. V. ., Phong, T. V. ., Nam, V. S. ., Yên, N. T. ., Sơn, T. H., Giang, N. T. T. ., Liễu, . V. T. ., Anh, P. T. ., Anh, H. N. ., & Tú, T. C. . (2023). Sự đa dạng và tập tính hút máu của các loài muỗi tại hai tỉnh Khánh Hòa và Bình Phước, 2020 – 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(2), 95–103. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1038

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 > >>