Thực trạng nhiễm Leishmania trên quần thể muỗi cát cái thu thập tại 6 tỉnh miền Bắc Việt Nam, 2016

Các tác giả

  • Trần Hải Sơn Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Lê Khánh Hằng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Trần Vũ Phong Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Trần Công Tú Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Viết Hoàng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Vũ Thị Liễu Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Thị Yên Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Ứng Thị Hồng Trang Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Vũ Sinh Nam Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/876

Từ khóa:

Leishmania, kDNA, Nested PCR, NGS, các tỉnh miền Bắc Việt Nam

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm mục tiêu mô tả thực trạng nhiễm Leishmania trên quần thể muỗi cát cái thu thập tại 6 tỉnh miền Bắc Việt Nam, 2016. Nghiên cứu đã thu thập muỗi cát tại 6 tỉnh Quảng Ninh, Ninh Bình, Lạng Sơn, Lào Cai, Hà Giang và Sơn La trong khoảng thời gian từ tháng 5/2016 đến tháng 10/2016. Tổng số 2585 con muỗi cát đã được thu thập trong đó có 1049 con cái. Xét nghiệm bằng phương pháp nested PCR trên 1009 con muỗi cát cái tìm được 20 mẫu nghi ngờ nhiễm Leishmania. Giải trình tự gen 20 mẫu này bằng phương pháp NGS thu được 10 Gb số liệu với tổng số 121,651 đoạn trình tự kích thước từ 20bp đến 1728bp (trung bình 73,945bp). Phân tích các trình tự gen thu được thấy có 10 trình tự có sự tương đồng với Leishmania trong 3 mẫu muỗi cát cái, 2 mẫu được xác định là nhiễm Leishmania infantum tại Sơn La và Ninh Bình; 1 mẫu được xác định nhiễm Leishmania sp. tại Quảng Ninh. Tỉ lệ nhiễm Leishmania trên quần thể muỗi cát cái trong nghiên là 0,297%. Vì vậy, tất cả các loài muỗi cát và ổ sinh thái liên quan cần được nghiên cứu thêm.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

10-02-2023

Cách trích dẫn

Sơn, T. H. ., Hằng, N. L. K. ., Phong, T. V. ., Tú, T. C. ., Hoàng, N. V. ., Liễu, V. T. ., Yên, N. T. ., Trang, Ứng T. H. ., & Nam, V. S. . (2023). Thực trạng nhiễm Leishmania trên quần thể muỗi cát cái thu thập tại 6 tỉnh miền Bắc Việt Nam, 2016. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(8), 124–134. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/876

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 5 > >>