Thiết lập vắc xin mẫu chuẩn quốc gia sởi

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Kiều Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế (NICVB), Hà Nội
  • Đoàn Hữu Thiển Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (NICVB), Hà Nội
  • Nguyên Đăng Hiền Trung tâm Nghiên cứu, Sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (POLYVAC), Hà Nội
  • Nguyễn Thị Lý Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế (NICVB), Hà Nội
  • Nguyễn Thị Mai Hương Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế (NICVB), Hà Nội
  • Phạm Anh Thư Trung tâm Nghiên cứu, Sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (POLYVAC), Hà Nội
  • Ngô Thị Thanh Hương Trung tâm Nghiên cứu, Sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (POLYVAC), Hà Nội
  • Ngô Thu Hường Trung tâm Nghiên cứu, Sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (POLYVAC), Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/134

Từ khóa:

Vắc xin mẫu chuẩn quốc gia sởi, MCQG.SOI.01, mẫu chuẩn quốc gia

Tóm tắt

Hàng năm, Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm Y tế kiểm định chất lượng nhiều lô vắc xin chứa thành phần sởi nhưng chưa có mẫu chuẩn quốc gia. Với mục tiêu thiết lập được lô vắc xin mẫu chuẩn quốc gia sởi đạt tiêu chuẩn WHO, Viện đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu, Sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm Y tế sản xuất một lô vắc xin mẫu chuẩn sởi dự tuyển. Sau sản xuất, lô mẫu chuẩn dự tuyển được đánh giá chất lượng, nối chuẩn với mẫu chuẩn quốc tế để xác định công hiệu của mẫu chuẩn. Kết quả nghiên cứu cho thấy loạt mẫu chuẩn MCQG.SOI.01 đạt tiêu chuẩn của mẫu chuẩn quốc gia, có công hiệu (3,49 ± 0,21) LgCCID50/0,5ml CCID50) có hạn dùng trên 40 năm.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-04-2021

Cách trích dẫn

Kiều, N. T. ., Thiển, Đoàn H. ., Hiền, N. Đăng ., Lý, N. T. ., Hương, N. T. M. ., Thư, P. A. ., Hương, N. T. T. ., & Hường, N. T. . (2021). Thiết lập vắc xin mẫu chuẩn quốc gia sởi. Tạp Chí Y học Dự phòng, 30(8), 49–57. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/134

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>