Đánh giá chất lượng và tính ổn định của lô dự tuyển mẫu chuẩn quốc gia vắc xin viêm não Nhật Bản bất hoạt trên tế bào vero chủng Beijing-1 tại Việt Nam

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Lý Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (NICVB), Hà Nội
  • Nguyễn Việt Anh Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (NICVB), Hà Nội
  • Lưu Thị Dung Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (NICVB), Hà Nội
  • Đỗ Thị Hồng Ánh Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (NICVB), Hà Nội
  • Phạm Văn Hùng Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (NICVB), Hà Nội
  • Phan Hồng Hoa Công ty VABIOTECH (Công ty Vắc xin và Sinh phẩm số 1), Hà Nội
  • Nguyễn Thị Thu Hảo Công ty VABIOTECH (Công ty Vắc xin và Sinh phẩm số 1), Hà Nội
  • Nguyễn Hoàng Mai Công ty VABIOTECH (Công ty Vắc xin và Sinh phẩm số 1), Hà Nội
  • Đỗ Tuấn Đạt Công ty VABIOTECH (Công ty Vắc xin và Sinh phẩm số 1), Hà Nội
  • Đoàn Hữu Thiển Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (NICVB), Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/70

Từ khóa:

Mẫu chuẩn, vắc xin Viêm não Nhật Bản, dự tuyển, Beijing-1, mẫu chuẩn quốc gia viêm não Nhật Bản

Tóm tắt

Trong kiểm định chất lượng vắc xin Viêm não Nhật Bản, mẫu chuẩn là một sinh phẩm không thể thiếu. Tuy nhiên thế giới chưa có vắc xin mẫu chuẩn quốc tế vắc xin Viêm não Nhật Bản bất hoạt trên tế bào. Việt Nam cũng chưa có mẫu chuẩn Quốc gia vắc xin Viêm não Nhật Bản bất hoạt trên tế bào. Do đó, tháng 5 năm 2020 Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (NICVB) đã đặt công ty VABIOTECH sản xuất một lô vắc xin Viêm não Nhật Bản (lô BR-520) để làm vắc xin dự tuyển mẫu chuẩn quốc gia. Chất lượng của lô dự tuyển này được đồng thời đánh giá bởi VABIOTECH và NICVB theo các yêu cầu chung cho vắc xin mẫu chuẩn mà Tổ chức Y tế Thế giới (TCYTTG) quy định. Nghiên cứu của chúng tôi nhằm mục tiêu đánh giá chất lượng và tính ổn định của lô dự tuyển mẫu chuẩn quốc gia vắc xin viêm não Nhật Bản bất hoạt trên tế bào vero chủng Beijing-1 tại Việt Nam, bao gồm các tiêu chuẩn xuất xưởng; tính đồng nhất, tính ổn định về công hiệu ở nhiệt độ bảo quản -70oC và ở 4oC, 25oC, 37oC theo các thời gian khác nhau: 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần và 4 tuần. Kết quả cho thấy lô vắc xin dự tuyển BR-520 đạt yêu cầu về tiêu chuẩn xuất xưởng; tính đồng nhất về công hiệu, tính ổn định nhiệt theo thời gian và hạn sử dụng có khả năng đến 11,1 năm.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-02-2021

Cách trích dẫn

Lý, N. T. ., Anh, N. V. ., Dung, L. T. ., Ánh, Đỗ T. H. ., Hùng, P. V. ., Hoa, P. H. ., Hảo, N. T. T. ., Mai, N. H. ., Đạt, Đỗ T. ., & Thiển, Đoàn H. . (2021). Đánh giá chất lượng và tính ổn định của lô dự tuyển mẫu chuẩn quốc gia vắc xin viêm não Nhật Bản bất hoạt trên tế bào vero chủng Beijing-1 tại Việt Nam. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(2), 19–26. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/70

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>