Kết quả của mifepristone phối hợp với misoporostol trong đình chỉ thai từ 13 đến 22 tuần tuổi trên thai phụ có sẹo mổ lấy thai cũ tại khoa Điều trị theo yêu cầu Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Bích Vân Trường Đại học Y Hà Nội
  • Nguyễn Thị Phương Thảo Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
  • Phan Thị Anh Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
  • Trần Thị Tố Hữu Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
  • Vũ Văn Du Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1234

Từ khóa:

Đình chỉ thai nghén, sẹo mổ lấy thai, Mifepristone, Misoprostol

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu là mô tả kết quả của Mifepristone phối hợp với Misoprostol trong đình chỉ thai từ 13 đến 22 tuần tuổi trên thai phụ có sẹo mổ lấy thai cũ tại khoa Điều trị theo yêu cầu Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 43 thai phụ đình chỉ thai từ 13 đến 22 tuần tuổi bằng thuốc có tiền sử mổ lấy thai cũ tại khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ 01/04/2021 đến 30/04/2023. Kết quả của nghiên cứu cho thấy kết quả gây sẩy thai của phương pháp là 100%; thời gian gây sẩy thai trung bình là 16,5 ± 17,9 giờ; lượng Misoprostol trung bình gây sẩy thai là 700 ± 1000µg; tỷ lệ can thiệp buồng tử cung sau sổ rau là 81,4%. Như vậy việc đình chỉ thai nghén 13 - 22 tuần bằng phương pháp nội khoa sử dụng phác đồ phối hợp Mifepristone và Misoprostol giảm liều trên những thai phụ có tiền sử mổ lấy thai cho kết quả sẩy thai cao, thời gian sẩy thai ngắn, nên được áp dụng rộng rãi. Tuy nhiên cần phải có đào tạo và chỉ thực hiện ở tuyến có khả năng phẫu thuật.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

24-10-2023

Cách trích dẫn

Vân, N. T. B. ., Thảo, N. T. P. ., Anh, P. T. ., Hữu, T. T. T. ., & Du, V. V. . (2023). Kết quả của mifepristone phối hợp với misoporostol trong đình chỉ thai từ 13 đến 22 tuần tuổi trên thai phụ có sẹo mổ lấy thai cũ tại khoa Điều trị theo yêu cầu Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(4 Phụ bản), 113–119. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1234

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả