Thực trạng nhiễm giun móc/mỏ và thiếu máu ở phụ nữ tuổi sinh đẻ tại tỉnh Quảng Nam năm 2021

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Kim Chi Khoa Y - Dược, Đại học Đà Nẵng
  • Trần Văn Kiệm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam
  • Trần Văn Vũ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam
  • Cao Bá Lợi Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, Hà Nội
  • Phạm Quang Thái Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1156

Từ khóa:

Giun móc, mỏ, tỉ lệ nhiễm giun, thiếu máu, các yếu tố nguy cơ, Quảng Nam

Tóm tắt

Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện tại 6 xã tỉnh Quảng Nam trên 1980 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ năm 2021 với mục tiêu mô tả tỉ lệ nhiễm giun móc/mỏ và tỉ lệ thiếu máu. Ngoài nội dung phỏng vấn, mẫu phân cũng được thu thập và xử lý bằng phương pháp Kato - Katz để xác định tỉ lệ và cường độ nhiễm giun và mẫu máu được sử dụng để đánh giá nồng độ Hemoglobin. Kết quả cho tỉ lệ nhiễm giun móc/mỏ là 13,9%. Xã có tỉ lệ cao nhất là 3,3%, thấp nhất là 1,4%. Hầu hết người tham gia nhiễm ở mức độ nhẹ (trung bình 152,8 trứng/1gram phân). Các yếu tố liên quan đến nhiễm giun móc/mỏ gồm nơi ở OR = 2; (1,5 – 2,6), trình độ học vấn OR = 3 (95%CI: 2 – 4,6), đi chân đất ngoài vườn OR = 1,6 (95%CI: 1,2 – 2,2) và nguồn nước sử dụng OR = 1,9; (95%CI: 1,4 – 2,6). Tỉ lệ thiếu máu ở phụ nữ tuổi sinh đẻ là 25% và có mối liên quan yếu đến tình trạng nhiễm giun móc/mỏ với |r| = 0,24, p < 0,001. Như vậy, tỉ lệ nhiễm giun móc/mỏ và thiếu máu tỉnh Quảng Nam ở mức thấp. Việc tổ chức can thiệp tại các xã miền núi, đối tượng làm nông nghiệp, trình độ văn hóa thấp là cần thiết để loại bỏ giun móc/mỏ và cải thiện tình trạng thiếu máu tại cộng đồng.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

11-09-2023

Cách trích dẫn

Chi, N. T. K. ., Kiệm, T. V. ., Vũ, T. V. ., Lợi, C. B. ., & Thái, P. Q. . (2023). Thực trạng nhiễm giun móc/mỏ và thiếu máu ở phụ nữ tuổi sinh đẻ tại tỉnh Quảng Nam năm 2021. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(3 Phụ bản), 98–106. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1156

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 > >>