Ảnh hưởng của đa hình rs1501299 trên gen ADIPOQ đến khả năng hình thành hội chứng chuyển hóa ở người trung niên Việt Nam

Các tác giả

  • Trần Quang Thuyên Học viện Quân Y, Hà Nội; Viện Y học dự phòng Quân đội, Hà Nội
  • Đinh Hồng Dương Học viện Quân Y, Hà Nội
  • Trần Quang Bình Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/593

Từ khóa:

rs1501299, gen ADIPOQ, hội chứng chuyển hóa, trung niên

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm mục tiêu đánh giá ảnh hưởng của đa hình rs1501299 trên gen ADIPOQ đến nguy cơ
phát triển hội chứng chuyến hóa (HCCH) ở người trung niên Việt Nam. Thiết kế nghiên cứu thuần tập theo dõi sau 5 năm sự phát triển HCCH ở 1132 người từ 40 - 64 tuổi tại tỉnh Hà Nam. Các đối tượng được thu thập thông tin về các chỉ số về nhân trắc, lối sống, điều kiện kinh tế - xã hội và tiền sử gia đình mắc bệnh
đái tháo đường. Kiểu gen của rs1501299 được xác định bằng phương pháp PCR đa mồi. Mô hình hồi qui
Cox đơn biến và đa biến được dùng để đánh giá ảnh hưởng của đa hình này đến nguy cơ mới mắc HCCH.
Kiểu gen GG, GT, TT tuân theo quy luật Hardy - Weinberg ở 2 nhóm mới mắc và không mắc HCCH, lần lượt là 58,8%, 35,0 % ,6,2%, và 53,1%, 39,4%, 7,5%. So kiểu gen TT và GT, người mang kiểu gen GG có
nguy cơ mới mắc HCCH với HR (95%CI) trước và sau khi hiệu chỉnh lần lượt là: 1,20 (0,95 - 1,53) và 1,13
(0,88 - 1,44). Không tìm thấy sự ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê của rs1501299 đến khả năng hình thành
HCCH ở người trung niên Việt Nam sau 5 năm theo dõi.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-04-2022

Cách trích dẫn

Thuyên, T. Q. ., Dương, Đinh H. ., & Bình, T. Q. . (2022). Ảnh hưởng của đa hình rs1501299 trên gen ADIPOQ đến khả năng hình thành hội chứng chuyển hóa ở người trung niên Việt Nam. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(2), 116–122. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/593

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả