Đánh giá khả năng dự báo của một số công cụ phát hiện người có nguy cơ cao bị đái tháo đường týp 2 trên quần thể người Việt

Các tác giả

  • Trần Quang Bình Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội
  • Bùi Thị Nhung Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/435

Từ khóa:

Đái tháo đường týp 2, công cụ dự báo, người trung niên Việt Nam

Tóm tắt

Việc phát hiện những người có nguy cơ cao để xét nghiệm phát hiện đái tháo đường týp 2 sớm có ý nghĩa quan trọng trong dự phòng và điều trị bệnh. Nghiên cứu nhằm mục tiêu đánh giá khả năng dự báo đái tháo đường trên người Việt của một số công cụ dự báo (thang điểm, toán đồ và thuật toán) với thiết kế nghiên cứu thuần tập 5 năm gồm 1448 người 40 - 64 tuổi không bị đái tháo đường. Kết quả áp dụng cho thấy các công dự báo xây dựng từ các quần thể thuộc các quốc gia khác có khả năng dự báo trung bình khi áp dụng trên người Việt (AUC < 0,65), có độ nhạy và độ đặc hiệu đều dưới 0,66. Cần phát triển bộ công cụ dự báo đái tháo đường týp 2 phù hợp với quần thể người Việt.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

22-12-2021

Cách trích dẫn

Bình, T. Q. ., & Nhung, B. T. . (2021). Đánh giá khả năng dự báo của một số công cụ phát hiện người có nguy cơ cao bị đái tháo đường týp 2 trên quần thể người Việt. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(9 Phụ bản), 48–58. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/435

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả