Thực trạng tiếng ồn và giảm thính lực nghề nghiệp tại 3 nhà máy thuộc Công ty thủy điện Ialy tỉnh Gia Lai, năm 2020

Các tác giả

  • Trần Tô Châu Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk
  • Ngô Thị Hải Vân Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk
  • Phạm Thị Thúy Hoa Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk
  • Võ Thị Hoa Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk
  • Viên Chinh Chiến Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk
  • Trần Thị Thu Thủy Trường Đại học Y tế công cộng, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/457

Từ khóa:

Tiếng ồn, giảm thính lực nghề nghiệp, thủy điện Ialy, Gia Lai

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện tại 03 nhà máy Thủy điện (NMTĐ) thuộc Công ty thủy điện IaLy, tỉnh Gia Lai từ tháng 5/2020 đến tháng 4/2021, với phương pháp mô tả cắt ngang trên đối tượng là môi trường lao động  và người lao động (NLĐ) trực tiếp sản xuất tại NMTĐ, nhằm mô tả thực trạng tiếng ồn và giảm thính lực nghề nghiệp (GTL NN) sơ bộ của người lao động tại các vị trí làm việc trực tiếp. Số liệu thu thập bằng cách đo tiếng ồn tại 39 vị trí có người lao động thuộc 03 NMTĐ và đo thính lực cho 69 người lao động thường xuyên làm việc và tiếp xúc với tiếng ồn tại 03 NMTĐ. Kết quả cho thấy, cường độ tiếng ồn chung tại thời điểm nghiên cứu là 78,63 ± 15,2dBA, dao động từ 46,9 – 105,7dBA, tỷ lệ mẫu tiếng ồn chung vượt quy chuẩn cho phép là 35,9%. Tỷ lệ NLĐ bị GTL NN 31,4%. Từ đó chúng tôi đưa ra khuyến nghị tăng cường truyền thông, giáo dục về phòng chống bệnh điếc nghề nghiệp cho người lao động.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

22-12-2021

Cách trích dẫn

Châu, T. T. ., Vân, N. T. H. ., Hoa, P. T. T. ., Hoa, V. T. ., Chiến, V. C. ., & Thủy, T. T. T. (2021). Thực trạng tiếng ồn và giảm thính lực nghề nghiệp tại 3 nhà máy thuộc Công ty thủy điện Ialy tỉnh Gia Lai, năm 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(9 Phụ bản), 220–225. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/457

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

<< < 1 2