Một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành phòng chống bệnh sốt xuất huyết dengue của người dân phường Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng năm 2019

Các tác giả

  • Cáp Minh Đức Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Trịnh Thị Lộc Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Thắm Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Phạm Huy Quyến Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Hoàng Thị Hoa Lê Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/45

Từ khóa:

Kiến thức, thực hành, sốt xuất huyết dengue, yếu tố liên quan

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến hành trên 400 đối tượng là người dân phường Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 12 năm 2019 nhằm mô tả một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành phòng chống bệnh sốt xuất huyết dengue. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố liên quan đến kiến thức gồm nghề nghiệp (OR=3,71; 95% CI: 2,10-6,56), trình độ học vấn (OR=3,69; 95% CI: 2,26-6,05); các yếu tố liên quan đến thực hành gồm giới tính (OR=1,52; 95%CI: 1,02-2,30, trình độ học vấn (OR=1,86; 95%CI: 1,17-2,96), nghề nghiệp (OR=8,0; 95% CI: 3,86-16,53), tiền sử mắc bệnh của gia đình
(OR=2,09; 95%CI: 1,01-4,30). Người dân có kiến thức chung đạt thì có thực hành đạt cao gấp 4,88 lần người có kiến thức chung không đạt (95%CI:3,18-7,48). Cần tăng cường công tác truyền thông, tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả thực hành phòng chống sốt xuất huyết dengue trong cộng đồng.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

12-01-2021

Cách trích dẫn

Đức, C. M., Lộc, T. T., Thắm, N. T., Quyến, P. H., & Lê, H. T. H. (2021). Một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành phòng chống bệnh sốt xuất huyết dengue của người dân phường Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng năm 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(1), 174–180. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/45

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả