Kiến thức, thái độ và thực hành sử dụng kháng sinh của sinh viên Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2021

Các tác giả

  • Phạm Văn Hậu Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
  • Phạm Thị Như Hảo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/425

Từ khóa:

Kháng kháng sinh, kiến thức, thái độ, thực hành, sinh viên

Tóm tắt

Nghiên cứu cắt ngang bằng bảng câu hỏi của 429 sinh viên (SV) Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh. Nghiên cứu sử dụng hồi quy Logistics nhằm mô tả mối liên quan giữa kiến thức và thái độ với thực hành kháng sinh của SV. Kết quả ghi nhận kiến thức và thái độ lần lượt có điểm trung bình là 5,3/9 và 6,5/9 điểm và tỷ lệ trung bình là 59,4% và 71,7%. Có 71% SV trả lời đúng từ 4 - 7 câu hỏi về kiến thức và 93,2% SV trả lời đúng từ 4 đến 9 câu hỏi về thái độ. Trả lời sai câu hỏi "Sử dụng kháng sinh thường xuyên sẽ làm giảm sự xuất hiện của nhiễm trùng" có nguy cơ sử dụng kháng sinh sai cao hơn (OR = 3,23; 1,43 - 7,28) và trả lời đúng câu hỏi “Kháng kháng sinh là tình trạng cơ thể sinh ra chất chống lại tác dụng của thuốc kháng sinh” có nguy cơ sử dụng kháng sinh sai ít hơn (OR = 0,22; 0,07 – 0,68). Khả năng sử dụng kháng sinh đúng tăng lên theo số câu thái độ trả lời đúng OR = 1,27 (1,00 – 1,61). Nghiên cứu cho thấy sự cần thiết phải giáo dục kiến thức về sử dụng kháng sinh ở trường đại học cũng như giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng đến việc bán thuốc KS ở các nhà thuốc.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

01-11-2021

Cách trích dẫn

Hậu, P. V. ., & Hảo, P. T. N. . (2021). Kiến thức, thái độ và thực hành sử dụng kháng sinh của sinh viên Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2021. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(8), 102–108. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/425

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc