Năng lực sức khỏe của sinh viên Khoa Y, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian đại dịch COVID-19, 2021 - 2022

Các tác giả

  • Phạm Văn Hậu Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
  • Nguyễn Ngọc Thùy Dương Khoa Y, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2024/1540

Từ khóa:

Năng lực sức khỏe, bảo mật thông tin, sinh viên, COVID-19

Tóm tắt

Năng lực sức khỏe là khả năng các cá nhân tìm kiếm, hiểu và sử dụng thông tin liên quan đến sức khỏe để đưa ra các quyết định và hành động. Nghiên cứu online cắt ngang bằng bảng câu hỏi có cấu trúc ở 448 sinh viên Khoa Y, Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh vào tháng 3 năm 2022 nhằm mục tiêu mô tả điểm năng lực sức khỏe của sinh viên và tìm hiểu các yếu tố liên quan. Kết quả ghi nhận điểm trung bình năng lực sức khỏe chung là 2,84 ± 0,40. Trong đó, tìm kiếm thông tin là 2,92 ± 0,54 điểm; đưa thông tin là 2,67 ± 0,58 điểm; nhận định thông tin là 2,74 ± 0,54 điểm; sử dụng thông tin là 2,85 ± 0,48 điểm và điểm bảo mật thông tin là 3,01 ± 0,67 điểm. Mô hình hồi quy đa biến cho thấy các yếu tố liên quan đến năng lực sức khỏe ở giới nữ thấp hơn nam (OR = 0,88; KTC95%: 0,80-0,97; p < 0,001) và sinh viên hài lòng về nguồn tài chính cao hơn không hài lòng (OR = 1,10; KTC95%: 1,05 - 1,16; p < 0,0005). Nghiên cứu cung cấp thêm bằng chứng khoa học về năng lực sức khỏe của sinh viên trong thời kỳ cao điểm của dịch COVID-19 để các nhà quản lý tham khảo trong việc lập kế hoạch và thực hiện việc nâng cao năng lực sức khỏe của nhóm sinh viên có điểm năng lực sức khỏe thấp để đảm bảo tính công bằng trong chăm sóc sức khỏe.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

02-07-2024

Cách trích dẫn

Hậu, P. V. ., & Dương, N. N. T. . (2024). Năng lực sức khỏe của sinh viên Khoa Y, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian đại dịch COVID-19, 2021 - 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 34(1), 26–32. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2024/1540

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả