Kiến thức phòng, chống bệnh lao của người mắc bệnh lao đang được quản lý tại các Trạm Y tế xã, tỉnh Điện Biên năm 2018

Các tác giả

  • Vũ Phong Túc Trường Đại học Y Dược Thái Bình
  • Lê Văn Lương Bệnh viện Phổi tỉnh Điện Biên
  • Đặng Thị Thu Ngà Trường Đại học Y Dược Thái Bình
  • Vũ Việt Trung Trường Đại học Y Dược Thái Bình

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/423

Từ khóa:

Kiến thức, phòng, chống bệnh lao, Điện Biên

Tóm tắt

Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện với mục tiêu mô tả kiến thức phòng, chống bệnh lao của người mắc bệnh lao đang được quản lý tại các Trạm Y tế xã, tỉnh Điện Biên năm 2018. Nghiên cứu được tiến hành trên 265 bệnh nhân, kết quả nghiên cứu cho thấy 67,1% người bệnh có kiến thức đúng về bệnh lao. Người bệnh biết triệu chứng hay gặp ở bệnh lao; nguyên nhân lây truyền bệnh lao; đường lây truyền bệnh lao; thời gian điều trị bệnh lao; hậu quả không tuân thủ nguyên tắc điều trị bệnh lao chiếm tỷ lệ tương ứng là 74,3%; 41,5%; 76,6%; 55,8% và 78,1%. Người mắc bệnh lao có trình độ học vấn từ trung học phổ thông trở lên có kiến thức đạt về bệnh lao cao hơn người bệnh có trình độ học vấn dưới trung học phổ thông, có mối liên quan với OR = 2,5; 95%CI: 1,3 - 4,8. Vì vậy, cần tiếp tục nâng cao kiến thức phòng, chống bệnh lao cho người mắc bệnh lao tại cộng đồng.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

01-11-2021

Cách trích dẫn

Túc , V. P. ., Lương, L. V. ., Ngà, Đặng T. T. ., & Trung, V. V. . (2021). Kiến thức phòng, chống bệnh lao của người mắc bệnh lao đang được quản lý tại các Trạm Y tế xã, tỉnh Điện Biên năm 2018. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(8), 87–94. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/423

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả