Hiệu quả đào tạo liên tục cho nhân viên y tế Khoa y học cổ truyền của các bệnh viện đa khoa tuyên huyện tại tỉnh Thanh Hóa năm 2020

Các tác giả

  • Nguyễn Thành Trung Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Nguyễn Ngô Quang Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế, Hà Nội
  • Trương Việt Dũng Trường Đại học Thăng Long, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/169

Từ khóa:

Đào tạo Y Khoa liên tuc, y học cổ truyền, mô hình can thiệp

Tóm tắt

Chương trình can thiệp “Đào tạo liên tuc cho nhân viên y tế (NVYT) khoa y học cổ truyền” được áp dung thử nghiệm tại các Khoa Y học cổ truyền (YHCT) bệnh viện tuyến huyện tại tỉnh Thanh Hóa. Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả của chương trình đào tạo liên tuc về YHCT đối với NVYT tại khoa YHCT của các bệnh viện tuyến huyện, tỉnh Thanh Hóa năm 2020. Thiết kế nghiên cứu can thiệp, so sánh kết quả trước và sau can thiệp. Đối tượng nghiên cứu là NVYT khoa YHCT bệnh viện tuyến huyện, tỉnh Thanh Hóa. Nội dung can thiệp: Tổ chức đào tạo kiến thức (KT) và thực hành (TH) khám chữa bệnh YHCT cho NVYT tại khoa YHCT thông qua các lớp đào tạo y khoa liên tuc. Kết quả: Kiến thức tốt về bài thuốc cổ phương, nghiệm phương và chế phâm thuốc tăng lên có ý nghĩa thống kê (p < 0,01) so với trước can thiệp, chỉ số hiệu quả lần lượt là 469%, 181% và 32%. Thực hành tốt về tư vấn, châm cứu, xoa bóp tăng lên có ý nghĩa thống kê so với trước can thiệp (p < 0,01) với chỉ số hiệu quả lần lượt là 55%, 172% và 56%. Như vậy sau 1 năm can thiệp, chương trình can thiệp “đào tạo liên tuc cho NVYT khoa YHCT bệnh viện tuyến huyện tại tỉnh Thanh Hóa” đã cải thiện đáng kể kiến thức và thực hành của NVYT tại địa bàn nghiên cứu.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

27-04-2021

Cách trích dẫn

Trung, N. T. ., Quang, N. N. ., & Dũng, T. V. . (2021). Hiệu quả đào tạo liên tục cho nhân viên y tế Khoa y học cổ truyền của các bệnh viện đa khoa tuyên huyện tại tỉnh Thanh Hóa năm 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 30(7), 165–172. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/169

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả