Phân tích chi phí bảo hiểm y tế tại bệnh viện tỉnh Kiên Giang trong ba năm, 2018 đến 2020

Các tác giả

  • Phạm Thị Hiền Trường Đại học Thăng Long, Hà Nội
  • Nguyễn Tấn Thành Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Kiên Giang
  • Trần Quang Huy Trường Đại học Thăng Long, Hà Nội
  • Đỗ Quang Tuyển Trường Đại học Thăng Long, Hà Nội
  • Trương Việt Dũng Trường Đại học Thăng Long, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/586

Từ khóa:

Chi phí bảo hiểm y tế, phân tích hiệp biến (ANCOVA), Kiên Giang

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mô tả mức chi bảo hiểm y tế trung bình một trường hợp và trung
bình một ngày điều trị theo các nhóm bảo hiểm y tế (BHYT), phân tích cơ cấu và biến động cơ cấu các khoản chi qua 3 năm: 2018, 2019, 2020. Nghiên cứu hồi cứu số liệu sẵn có với tổng 156.944 lượt bệnh
nhân điều trị nội trú đa tuyến tại Bệnh viện tỉnh Kiên Giang. Kết quả cho thấy, người bệnh phải thanh toán
cho một đợt điều trị rất thấp, dao động từ 735 ngàn đến 1175 ngàn đồng. Mức chi trung bình cho một ngày điều trị sau khi đã hiệu chỉnh theo nhóm tuổi, giới và nhóm khoa qua các năm dao động từ 641,4 ngàn đến 1,533 ngàn đồng/ngày. Các nhóm BHYT đều có xu hướng tăng chi qua các năm (ngoại trừ năm 2020 nhóm 2 do tổ chức bảo biểm xã hội đóng mức chi tăng khá nhiều). Nhóm chi chiếm tỷ trọng thấp nhất là các khoản tiền khám bệnh, tiền vận chuyển và tiền chẩn đoán hình ảnh. Khoản chi nhiều nhất là tiền thuốc chiếm tỷ lệ từ 25% đến 28,0% so với tổng chi. Khoản chi nhiều thứ 2 là tiền giường chiếm tỷ lệ từ 17,9% đến 18,4% so với tổng chi. Nghiên cứu cho thấy mức chi BHYT đang tăng dần qua các năm, trong đó chi cho thuốc, vật tư y tế và tiền giường chiếm tỷ trọng cao nhất.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-04-2022

Cách trích dẫn

Hiền, P. T. ., Thành, N. T. ., Huy, T. Q. ., Tuyển, Đỗ Q. ., & Dũng, T. V. . (2022). Phân tích chi phí bảo hiểm y tế tại bệnh viện tỉnh Kiên Giang trong ba năm, 2018 đến 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(2), 67–74. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/586

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả