Sự hài lòng và một số yếu tố liên quan của người sử dụng dịch vụ y tế tuyến xã tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam năm 2022

Các tác giả

  • Nguyễn Thế Vĩnh Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
  • Đặng Đức Nhu Cục Quản lý Khám, chữa bệnh – Bộ Y tế, Hà Nội
  • Phạm Duy Thanh Trường Đại học Y Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/942

Từ khóa:

Sự hài lòng, dịch vụ y tế, trạm y tế, tỉnh Hà Nam

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 350 người sử dụng dịch vụ y tế (DVYT) nhằm mô tả sự hài lòng của người sử dụng dịch vụ y tế tuyến xã và một số yếu tố liên quan tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam từ tháng 06/2022 đến tháng 12/2022. Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ hài lòng chung của người sử dụng DVYT tuyến xã chiếm 80,5%. Người sử dụng dịch vụ y tế có thời gian chờ đợi dưới 30 phút có khả năng hài lòng về khả năng tiếp cận cao hơn gấp 9,4 lần người sử dụng dịch vụ y tế có thời gian chờ đợi trên 30 phút (KTC95%:4,16 - 21,23). Công nhân, công chức viên chức có tỷ lệ hài lòng về cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ người bệnh giảm 42% so với người làm nông nghiệp (KTC 95%:1,87 - 3,22). Người có sử dụng thẻ bảo hiểm y tế có khả năng hài lòng về kết quả cung cấp dịch vụ cao hơn 18,7 lần so với người không sử dụng thẻ bảo hiểm y tế (KTC95%: 4.28 - 76.42). Sự hài lòng của người sử dụng DVYT tuyến xã là cao, tuy nhiên trạm y tế các xã cần tiếp tục cải tiến quy trình khám chữa bệnh và giao tiếp ứng xử tốt với người bệnh để nâng cao chất lượng của DVYT và làm hài lòng người đến khám chữa bệnh.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

16-05-2023

Cách trích dẫn

Vĩnh, N. T. ., Nhu, Đặng Đức ., & Thanh, P. D. . (2023). Sự hài lòng và một số yếu tố liên quan của người sử dụng dịch vụ y tế tuyến xã tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam năm 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(1), 67–77. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/942

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả