Một số nguồn lực và hoạt động của Bệnh viện Đặng Văn Ngữ giai đoạn 2020 - 2022

Các tác giả

  • Phạm Hoài Ly Bệnh viện Đặng Văn Ngữ, Hà Nội
  • Hoàng Đình Cảnh Bệnh viện Đặng Văn Ngữ, Hà Nội
  • Đặng Đức Nhu Trường Đại học Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Nguyễn Thành Chung Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/952

Từ khóa:

Bệnh viện, Đặng Văn Ngữ, Sốt rét - Ký sinh trùng, hoạt động khám chữa bệnh, nguồn lực

Tóm tắt

Một nghiên cứu mô tả cắt ngang, số liệu từ các nguồn báo cáo thống kê, sổ sách, trong giai đoạn 2020 - 2022 của Bệnh viện Đặng Văn Ngữ (trực thuộc Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương) với mục tiêu đánh giá nguồn lực và hoạt động khám chữa bệnh. Kết quả cho thấy, nguồn nhân lực đảm bảo về số lượng, trình độ chuyên môn nhưng chưa cân đối về cơ cấu như tỷ lệ bác sĩ/điều dưỡng cao hơn các cơ sở khám chữa bệnh khác, tỷ lệ Dược sĩ/bác sĩ thấp hơn 2 - 10 lần so với quy định; cơ sở vật chất đầy đủ các phòng ban và khoa lâm sàng, cận lâm sàng; khoa Xét nghiệm và khoa Chẩn đoán hình ảnh chủ yếu là trang thiết bị cũ có tình trạng sử dụng dưới 30%. Nguồn thu tài chính của bệnh viện đạt 13.085 triệu đồng. Tổng khoản chi năm 2022 là 8.808 triệu đồng. Năm 2022, số lượng khám chữa bệnh là 15.197 lượt, điều trị ngoại trú là 5.919 lượt, điều trị nội trú là 674 lượt, công suất sử dụng giường bệnh là 62,28%. Về mô hình bệnh tật, bệnh “sán lá gan lớn” có số lượng nhập viện và điều trị ngoại trú cao nhất. Tổng số xét nghiệm là 162.537 lượt, có 9.111 lượt thực hiện chẩn đoán hình ảnh. Hầu hết các chỉ số khám chữa bệnh năm 2022 đều tăng hơn so với năm 2020 và 2021.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

16-05-2023

Cách trích dẫn

Ly, P. H. ., Cảnh, H. Đình, Nhu, Đặng Đức ., & Chung, N. T. . (2023). Một số nguồn lực và hoạt động của Bệnh viện Đặng Văn Ngữ giai đoạn 2020 - 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(1), 155–166. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/952

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả