Hiệu quả can thiệp nâng cao kỹ năng của cán bộ y tế nhằm tăng tỷ lệ sử dụng các dịch vụ điều trị Methadone và ARV ở người sử dụng ma túy nhiễm HIV ở 4 tỉnh miền Bắc năm 2018 – 2019

Các tác giả

  • Hà Thị Cẩm Vân Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, Hà Nội
  • Bùi Thanh Thúy Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Trần Hoàng Mỹ Liên Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Vũ Sinh Nam Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Lê Anh Tuấn Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/868

Từ khóa:

Hiệu quả can thiệp, người sử dụng ma túy nhiễm HIV, cán bộ trạm y tế xã

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả can thiệp nâng cao kỹ năng của cán bộ y tế nhằm tăng tỷ lệ sử dụng các dịch vụ điều trị Methadone và ARV ở người sử dụng ma túy nhiễm HIV ở 4 tỉnh miền Bắc năm 2018  2019. Nghiên cứu can thiệp ngẫu nhiên có nhóm chứng tại Bắc Giang, Hải Dương, Nam Định và Nghệ An, lựa chọn 60 xã có số lượng người SDMT-HIV lớn nhất, phân bổ ngẫu nhiên vào nhóm can thiệp và chứng, với 241 người SDMT-HIV đang không hoặc chỉ điều trị ARV hoặc MMT. Nghiên cứu sử dụng phương pháp tiếp cận phương trình ước tính tổng quát. Tỷ lệ sử dụng ARV và MMT có xu hướng tăng. Yếu tố làm tăng tỷ lệ sử dụng MMT là thời gian đánh giá 12 tháng (OR: 2,22; 95%CI: 1,38 - 3,59) và sử dụng ma túy trên 10 năm (OR: 7,64; 95%CI: 1,83 - 31,96). Yếu tố làm tăng tỷ lệ sử dụng ARV là sống chung với người khác (OR: 3,56; 95%CI: 1,98 - 6,40) và nhiễm HIV trên 10 năm (OR: 2,23; 95%CI: 1,13 - 4,37). Nghiên cứu chưa tìm thấy hiệu quả can thiệp làm tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ điều trị MMT và ARV ở nhóm người SDMT-HIV, cần tiếp tục đánh giá dài hơn để có thể thấy rõ hiệu quả lâu dải và cân nhắc các yếu tố cá nhân khác ảnh hưởng đến kết quả can thiệp.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

10-02-2023

Cách trích dẫn

Vân, H. T. C. ., Thúy, B. T. ., Liên, T. H. M. ., Nam, V. S. ., & Tuấn, L. A. . (2023). Hiệu quả can thiệp nâng cao kỹ năng của cán bộ y tế nhằm tăng tỷ lệ sử dụng các dịch vụ điều trị Methadone và ARV ở người sử dụng ma túy nhiễm HIV ở 4 tỉnh miền Bắc năm 2018 – 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(8), 52–60. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/868

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

<< < 1 2 3 4 5