Kiệt sức nghề nghiệp và một số yếu tố liên quan của nhân viên y tế thuộc Trung tâm y tế quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

Các tác giả

  • Trương Minh Bình Trung tâm Y tế quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Trung Hòa Trung tâm Y tế quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Vũ Thị Thanh Mai Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội
  • Hà Thị Lệ Hằng Trung tâm Y tế quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/807

Từ khóa:

Kiệt sức nghề nghiệp, nhân viên y tế, thang đo Malslach (MBI), thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Nghiên cứu cắt ngang sử dụng thang đo Maslach (MBI) nhằm mô tả kiệt sức nghề nghiệp ở nhân viên y tế trong bối cảnh dịch COVID-19 và một số yếu tố liên quan được tiến hành với 215 nhân viên y tế thuộc Trung tâm Y tế quận Gò Vấp, Tp.HCM. Kết quả có 20% nhân viên y tế bị kiệt sức nghề nghiệp, nhóm bác sĩ bị kiệt sức nghề nghiệp cao nhất (25%), thấp nhất là nhóm Điều dưỡng/Y sĩ/Hộ sinh (17,9%). Tỷ lệ nhân viên y tế bị kiệt sức nghề nghiệp cao ở ba khía cạnh là 27,4% bị cạn kiệt cảm xúc (EE) cao, 14,4% hoài nghi bản thân (DP) cao, 32,6% cho rằng hiệu quả công việc (PA) bị suy giảm ở mức cao. Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa kiệt sức nghề nghiệp với yếu tố làm việc tại Trung tâm Y tế (OR = 2,4; p = 0,021), trực đêm ≥ 2 lần/tuần (OR = 2,5; p = 0,012), phải tham gia hoàn thiện hồ sơ bệnh án (OR = 2,7; p = 0,005) và không hài lòng với sự hỗ trợ của đồng nghiệp (OR = 4,3; p = 0,001); môi trường làm việc không an toàn (OR = 4,2; p = 0,001) bị kiệt sức nghề nghiệp nhiều hơn. Cần sắp xếp thời gian làm việc, hạn chế nhân viên y tế trực đêm 2 lần/tuần; cải thiện môi trường làm việc, quan hệ đồng nghiệp.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

04-10-2022

Cách trích dẫn

Bình, T. M. ., Hòa, N. T. ., Mai, V. T. T. ., & Hằng, H. T. L. . (2022). Kiệt sức nghề nghiệp và một số yếu tố liên quan của nhân viên y tế thuộc Trung tâm y tế quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(6), 143–151. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/807

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả