Thực trạng chất lượng cuộc sống của người cao tuổi mắc bệnh mạn tính không lây và một số yếu tố liên quan tại huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng năm 2021

Các tác giả

  • Phạm Thị Ngọc Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Bùi Thị Phương Thảo Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Quang Đức Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Lưu Vũ Dũng Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/539

Từ khóa:

Người cao tuổi, chất lượng cuộc sống, bệnh mạn tính không lây

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 321 người cao tuổi mắc bệnh mạn tính không lây tại 2 xã thuộc huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 06 năm 2021 nhằm mô tả chất lượng cuộc sống và một số yếu tố liên quan bằng bộ câu hỏi WHOQOL  BREF, EQ-5D-3L. Kết quả nghiên cứu theo bộ câu hỏi WHOQOL-BREF, điểm chất lượng cuộc sống chung là 56,73 ± 10,18 điểm gồm 4 khía cạnh thể chất: 50,8 ± 14,6; tâm lý: 55 ± 11,9; xã hội: 64,7 ± 13,1; môi trường: 56,4 ± 11. Theo bộ câu hỏi EQ-5D-3L, các khía cạnh sự đi lại, tự chăm sóc, sinh hoạt hàng ngày chủ yếu là mức 1 - không có vấn đề gì. Các yếu tố: giới, nhóm tuổi, tình trạng gia đình, sức khỏe và nguồn thu nhập (p < 0,05) có liên quan đến chất lượng cuộc sống của người cao tuổi theo bộ câu hỏi WHOQOL – BREF. Các yếu tố trên cũng ảnh hưởng hầu hết đến các khía cạnh chất lượng cuộc sống theo bộ câu hỏi EQ-5D-3L (p<0,05).

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

18-02-2022

Cách trích dẫn

Ngọc, P. T. ., Thảo, B. T. P. ., Đức, N. Q. ., & Dũng, L. V. . (2022). Thực trạng chất lượng cuộc sống của người cao tuổi mắc bệnh mạn tính không lây và một số yếu tố liên quan tại huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng năm 2021. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(1), 113–121. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/539

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 > >>