Thực trạng hút thuốc lá, thuốc lá điện tử của sinh viên Y khoa Trường đại học Y – Dược Thái Nguyên và một số yếu tố liên quan năm 2023

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Quyên Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên
  • Ma Thu Hòa Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên
  • Hoàng Minh Nam Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên
  • Trần Thế Hoàng Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên
  • Phạm Ngọc Minh Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên
  • Bùi Hồng Việt Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2024/1553

Từ khóa:

Hút thuốc lá, thuốc lá điện tử, sinh viên y khoa, yếu tố liên quan

Tóm tắt

Nghiên cứu cắt ngang nhằm mô tả thực trạng hút thuốc lá, thuốc lá điện tử của sinh viên Y đa khoa Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên và một số yếu tố liên quan trên 993 sinh viên. Kết quả cho thấy tỷ lệ sinh viên hút thuốc là 19,1%. Trong số sinh viên hút thuốc, tỷ lệ hút thuốc lá truyền thống chiếm 49,5%, thuốc lá điện tử chiếm 15,8%, hút cả 2 loại chiếm 34,7%. Một số yếu tố liên quan với hút thuốc ở sinh viên là nam giới (OR=6,2, KTC 95%: 4,1-9,4), dân tộc thiểu số (OR=1,6, KTC 95%: 1,1-2,4), năm 4 đến năm 6 (OR=1,8, KTC 95%: 1,2-2,9), hệ liên thông (OR=2,2, KTC 95%: 1,5-3,3), học lực trung bình và kém (OR=2,8, KTC 95%: 1,8-4,4), chi phí sinh hoạt/tháng ≥ 3 triệu đồng (OR=2,0, KTC 95%: 1,3-3,0), làm thêm (OR=1,5, KTC 95%: 1,1-2,3). Tăng cường giáo dục về tác hại của thuốc lá trong chương trình đào tạo là cần thiết, cần thực hiện các giải pháp can thiệp, giám sát và kiểm soát nhằm giảm thiểu tối đa tỷ lệ hút thuốc ở sinh viên.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

02-07-2024

Cách trích dẫn

Quyên, N. T. ., Hòa, M. T. ., Nam, H. M. ., Hoàng, T. T. ., Minh, P. N. ., & Việt, B. H. . (2024). Thực trạng hút thuốc lá, thuốc lá điện tử của sinh viên Y khoa Trường đại học Y – Dược Thái Nguyên và một số yếu tố liên quan năm 2023. Tạp Chí Y học Dự phòng, 34(1), 146–156. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2024/1553

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả