Kiến thức, thái độ và một số yếu tố liên quan trong phòng chống bệnh đậu mùa khỉ của sinh viên y khoa chính quy năm thứ tư, trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Quyên Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên
  • Đinh Văn Anh Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên
  • Trần Thế Hoàng Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên
  • Phạm Ngọc Minh Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên
  • Bùi Hồng Việt Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2024/1551

Từ khóa:

Kiến thức, thái độ, đậu mùa khỉ, sinh viên y khoa Thái Nguyên

Tóm tắt

Một nghiên cứu cắt ngang được thực hiện nhằm đánh giá kiến thức, thái độ phòng chống bệnh đậu mùa khỉ của 368 sinh viên y khoa hệ chính quy năm thứ 4 trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng tỷ lệ sinh viên có kiến thức tốt về bệnh đậu mùa khỉ chiếm 52,7%. Đa số sinh viên có thái độ tích cực về bệnh đậu mùa khỉ với tỷ lệ đồng ý dao động từ 59% đến 73,1%. Sinh viên có học lực xếp loại khá trở lên có điểm kiến thức tốt cao hơn sinh viên trung bình, kém (p < 0,01). Sinh viên có kiến thức tốt có thái độ tích cực hơn sinh viên có kiến thức chưa tốt khi cho rằng bản thân đóng vai trò lớn trong việc phòng bệnh đậu mùa khỉ bùng phát, sẵn sàng sử dụng đồ bảo hộ cá nhân thích hợp trong điều trị bệnh nhân đậu mùa khỉ (p < 0,01). Sẵn sàng tiêm vắc xin phòng bệnh, kể cả khi sinh viên phải trả phí cho việc tiêm và sẵn sàng tiêm vắc xin phòng bệnh đậu mùa khỉ khi được chính phủ cung cấp vắc xin miễn phí (p < 0,05). Chú trọng giáo dục về phòng chống bệnh đậu mùa khỉ là cần thiết nhằm nâng cao kiến thức, thái độ cho sinh viên, sẵn sàng tham gia ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

02-07-2024

Cách trích dẫn

Quyên, N. T. ., Anh, Đinh V. ., Hoàng, T. T. ., Minh, P. N. ., & Việt, B. H. . (2024). Kiến thức, thái độ và một số yếu tố liên quan trong phòng chống bệnh đậu mùa khỉ của sinh viên y khoa chính quy năm thứ tư, trường Đại học Y Dược Thái Nguyên . Tạp Chí Y học Dự phòng, 34(1), 129–137. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2024/1551

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả