Kiến thức, thái độ về nuôi con bằng sữa mẹ của sinh viên cử nhân điều dưỡng tại trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Quyên Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên
  • Phạm Ngọc Minh Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên
  • Lê Thanh Hương Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên
  • Nguyễn Công Minh Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên
  • Trần Thế Hoàng Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên
  • Bùi Hồng Việt Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/948

Từ khóa:

Kiến thức, thái độ, nuôi con bằng sữa mẹ, sinh viên cử nhân điều dưỡng

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành nhằm đánh giá kiến thức, thái độ về nuôi con bằng sữa mẹ (NCBSM) của các sinh viên cử nhân điều dưỡng (CNĐD) tại trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Đối tượng nghiên cứu bao gồm 535 sinh viên CNĐD đang theo học năm học 2021 - 2022. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ sinh viên (SV) trả lời đúng kiến thức về NCBSM chiếm 41,94%. Điểm trung bình chung thái độ theo thang đo Iowa Infant Feeding Attitude Scale là 58,95 ± 5,91 nằm trong phạm vi thái độ trung lập đối với việc NCBSM (55 - 61 điểm). Chỉ có 31,4% SV có thái độ tích cực. Sinh viên có thái độ tích cực có điểm trung bình kiến thức cao hơn so với SV có thái độ trung lập và không tích cực, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Có sự khác biệt về kiến thức, thái độ đối với một số đặc điểm: Sinh viên các khóa học, điểm trung bình học tập, học các khóa học về NCBSM với p < 0,05. Chú trọng giáo dục về NCBSM trong chương trình giảng dạy là việc cần thiết nhằm chuẩn bị cho các điều dưỡng tương lai những kiến thức, thái độ cần thiết để hỗ trợ các bà mẹ cho con bú.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

16-05-2023

Cách trích dẫn

Quyên, N. T. ., Minh, P. N. ., Hương, L. T. ., Minh, N. C. ., Hoàng, T. T. ., & Việt, . B. H. (2023). Kiến thức, thái độ về nuôi con bằng sữa mẹ của sinh viên cử nhân điều dưỡng tại trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(1), 118–128. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/948

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả