Đánh giá năng lực xét nghiệm chẩn đoán ký sinh trùng sốt rét bằng kính hiển vi của cán bộ y tế tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, năm 2021

Các tác giả

  • Hồ Thị Thanh Thảo Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn, Bình Định
  • Nguyễn Công Trung Dũng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn, Bình Định
  • Nguyễn Duy Sơn Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn, Bình Định
  • Nguyễn Thị Thanh Trầm Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn, Bình Định
  • Trịnh Hữu Toàn Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn, Bình Định
  • Đàm Văn Hào Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn, Bình Định
  • Hồ Văn Hoàng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn, Bình Định

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1441

Từ khóa:

Sốt rét, năng lực, kính hiển vi, miền Trung - Tây Nguyên Việt Nam

Tóm tắt

Nghiên cứu cắt ngang với 79 cán bộ y tế tại các tuyến y tế thông qua hai phương pháp điều tra trực tiếp và gián tiếp, nhằm đánh giá và mô tả một số yếu tố liên quan đến năng lực thực hiện xét nghiệm chẩn đoán ký sinh trùng sốt rét bằng kính hiển vi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2021. Kết quả cho thấy 54,4% đối tượng có năng lực xếp loại D và 11,4% đối tượng xếp loại A. Với điều tra gián tiếp, 65% đối tượng đạt loại A và B, ở điều tra trực tiếp là 25,5% đạt loại A và B về năng lực, kỹ năng đếm mật độ ký sinh trùng sốt rét của đa số cán bộ còn yếu. Yếu tố giúp tăng xếp loại năng lực của đối tượng là nơi làm việc, tuyến tỉnh/huyện cao hơn tuyến xã (OR: 3,79; p < 0,001), hai yếu tố trình độ chuyên môn chính và thời gian làm công tác xét nghiệm sốt rét không có ý nghĩa thống kê trong nghiên cứu này. Cần tiếp tục triển khai tốt công tác kiểm tra kết quả soi lam định kỳ hàng tháng, cũng như đào tạo lại cho cán bộ y tế về các kỹ thuật xét nghiệm sốt rét, đặc biệt tại các tuyến y tế cơ sở, tập trung đào tạo về kỹ năng đếm mật độ ký sinh trùng sốt rét.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-01-2024

Cách trích dẫn

Thảo, H. T. T. ., Dũng, . N. C. T. ., Sơn, N. D. ., Trầm, N. T. T. ., Toàn, T. H. ., Hào, Đàm V. ., & Hoàng, H. V. . (2024). Đánh giá năng lực xét nghiệm chẩn đoán ký sinh trùng sốt rét bằng kính hiển vi của cán bộ y tế tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, năm 2021. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(6 Phụ bản), 382–389. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1441

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả