Mùa truyền bệnh sốt rét trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại Phước Sơn (Bình Phước) và Tà Cạ (Nghệ An) năm 2013 - 2014

Các tác giả

  • Nguyễn Công Trung Dũng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn
  • Hồ Văn Hoàng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn
  • Nguyễn Duy Sơn Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn
  • Nguyễn Thị Thanh Trầm Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn
  • Trịnh Hữu Toàn Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn
  • Đàm Văn Hào Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn
  • Bùi Quang Hải Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn
  • Cao Thị Khánh Thư Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/215

Từ khóa:

Sốt rét, mùa truyền bệnh sốt rét, biến đổi khí hậu

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm mô tả tính theo mùa bệnh sốt rét hiện nay trong bối cảnh biến đổi khí hậu, xem xét có sự thay đổi gì so với trước đây. Nghiên cứu sử dụng thiết kế cắt ngang mô tả theo dõi dọc, thu thập số liệu hàng tháng. Kết quả cho thấy mùa truyền bệnh sốt rét hiện nay tại Phước Sơn và Tà Cạ chưa có thay đổi so với giai đoạn trước (2000-2012), ca mắc sốt rét được ghi nhận quanh năm, tại Phước Sơn có 1 đỉnh bệnh vào tháng 9-10-11, tại Tà Cạ có 1 đỉnh bệnh vào tháng 7-8-9. Về véc tơ sốt rét, tại Phước Sơn chỉ có sự hiện diện của véc tơ sốt rét chính An. minimus; An. minimus phát triển quanh năm; cao nhất từ tháng 7-11. Tại Tà Cạ chưa xác định được sự hiện diện của véc tơ chính. Các biện pháp phòng chống véc tơ cần được triển khai vào tháng 7 khi bắt đầu có sự gia tăng mật độ muỗi sốt rét và tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng sốt rét. Riêng tại Tà Cạ thì các biện pháp phòng chống véc tơ nên được triển khai sớm hơn, khoảng tháng 5-6 hàng năm để ngăn chặn sự lan truyền của bệnh sốt rét vào đỉnh cao mùa bệnh.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

28-04-2021

Cách trích dẫn

Dũng, N. C. T. ., Hoàng, H. V. ., Sơn, N. D. ., Trầm, N. T. T. ., Toàn, T. H. ., Hào, Đàm V. ., Hải, B. Q. ., & Thư, C. T. K. . (2021). Mùa truyền bệnh sốt rét trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại Phước Sơn (Bình Phước) và Tà Cạ (Nghệ An) năm 2013 - 2014. Tạp Chí Y học Dự phòng, 30(4 Phụ bản), 21–27. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/215