Thực trạng kiến thức về viêm gan vi rút B, C và các yếu tố liên quan ở người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Các tác giả

 • Nguyễn Vũ Thượng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lê Quang Thủ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nguyễn Duy Phúc Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nguyễn Vũ Nhật Thành Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lê Ngọc Tú Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phạm Thị Minh Hằng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trang Nguyệt Minh Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trần Đại Quang Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, Hà Nội
 • Phan Trọng Lân Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, Hà Nội
 • Trần Phúc Hậu Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
 • Khưu Văn Nghĩa Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1412

Từ khóa:

Viêm gan vi rút, kiến thức đúng, Đồng bằng sông Cửu Long

Tóm tắt

Kiến thức đúng (KTĐ) về viêm gan vi rút B, C (VGB/VGC) góp phần quan trọng trong phòng chống VGB/ VGC. Một điều tra cắt ngang dựa trên bộ câu hỏi thiết kế sẵn được thực hiện ở 3240 người ≥ 18 tuổi tại 4 tỉnh Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long và Hậu Giang trong năm 2018 nhằm mô tả thực trạng kiến thức về viêm gan vi rút B, C và các yếu tố liên quan ở người dân Đồng bằng sông Cửu Long. Độ tuổi trung bình của người tham gia là 48,5 (18 – 93), tỷ lệ có KTĐ về VGB/VGC còn thấp (9,5%). Phân tích hồi quy đa biến cho thấy KTĐ VGB/VGC có xu hướng cao hơn ở người có trình độ trung học phổ thông trở lên (ORHC = 2,23; KTC 95% 1,46 - 3,40); từng nghe VGB/VGC từ nhân viên y tế (NVYT) (ORHC = 67,06; KTC 95% 37,95 - 118,51), từ truyền thông đại chúng (ORHC= 48,68; KTC 95% 29,60 - 80,05), từ nguồn thông tin khác (ORHC = 23,98; KTC 95% 11,59 - 49,63). KTĐ về VGB/VGC có xu hướng thấp dần khi tuổi càng cao (ORHC = 0,98; KTC 95%: 0,97 - 0,99) và thấp ở nghề nông so với nghề khác (ORHC = 0,51; KTC 95%: 0,35 - 0,74). Để cải thiện hiểu biết của người dân về VGB/VGC, cần đẩy mạnh giáo dục truyền thông cho cộng đồng, đặc biệt ở người lớn tuổi, học vấn thấp, làm nghề nông.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-01-2024

Cách trích dẫn

Thượng, N. V. ., Thủ, L. Q. ., Phúc, N. D. ., Thành, N. V. N. ., Tú, L. N. ., Hằng, P. T. M. ., Minh, T. N. ., Quang, T. Đại ., Lân, P. T. ., Hậu, T. P. ., & Nghĩa, K. V. . (2024). Thực trạng kiến thức về viêm gan vi rút B, C và các yếu tố liên quan ở người dân Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(6 Phụ bản), 136–144. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1412

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 > >>