Kiến thức và thái độ của cán bộ y tế xã về điều trị thay thế chất gây nghiện bằng Methadone tại tỉnh Phú Thọ năm 2015

Các tác giả

  • Lê Mạnh Hùng Cục phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế, Hà Nội
  • Phạm Đức Mạnh Cục phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế, Hà Nội
  • Nguyễn Anh Tuấn Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Hà Lâm Trường Đại học Y Hà Nội
  • Nguyễn Hữu Thắng Trường Đại học Y Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/109

Từ khóa:

Kiến thức, thái độ, cán bộ y tế xã, HIV/AIDS, Phú Thọ

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện trên 150 cán bộ y tế (CBYT) tại 30 trạm y tế xã của tỉnh Phú Thọ dựa trên bộ câu hỏi tự điền nhằm mô tả kiến thức và thái độ của cán bộ y tế xã về điều trị thay thế chất gây nghiện bằng Methadone (MMT). Kết quả nghiên cứu cho thấy, 63,3 % cán bộ y tế có kiến thức đạt về điều trị thay thế chất gây nghiện bằng Methadone. Trên 60% cán bộ y tế cho biết người nghiện ma túy khó tuân thủ điều trị, khó tiếp cận và công việc có nguy cơ lây nhiễm lao cao. Kiến thức của cán bộ y tế về MMT chưa đồng đều và họ cảm thấy nhiều khó khăn khi làm việc với người sử dụng ma túy

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

25-04-2021

Cách trích dẫn

Hùng, L. M. ., Mạnh, P. Đức ., Tuấn, N. A., Lâm, N. H. ., & Thắng, N. H. . (2021). Kiến thức và thái độ của cán bộ y tế xã về điều trị thay thế chất gây nghiện bằng Methadone tại tỉnh Phú Thọ năm 2015. Tạp Chí Y học Dự phòng, 30(10), 180–186. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/109

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả