Nghiên cứu triển khai chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư tại khoa Ung bướu, Bệnh viện thành phố Thủ Đức

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Hải Liên Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
  • Đặng Huy Quốc Thịnh Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh
  • Lê Thị Kim Ánh Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội
  • Lê Nguyễn Thùy Khanh Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
  • Lê Hoàng Linh Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
  • Võ Thị Thùy Trang Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
  • Lê Thị Uyển Nhi Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Quốc Đạt Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
  • Trần Thị Diễm Hằng Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
  • Võ Minh Tuấn Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/953

Từ khóa:

Ung thư, triển khai chăm sóc giảm nhẹ, yếu tố ảnh hưởng, can thiệp chăm sóc giảm nhẹ, nghiên cứu triển khai

Tóm tắt

Việt Nam bắt đầu tiếp cận đến chăm sóc giảm nhẹ (CSGN) từ năm 2001, đến nay loại hình điều trị này đã được đưa vào hệ thống y tế và mở rộng các dịch vụ lâm sàng CSGN tại hầu hết tại các trung tâm ung thư (UT) lớn và bệnh viện (BV) đa khoa trong nước. Việc các đánh giá từ các yếu tố đầu vào, lựa chọn chiến lược triển khai và đánh giá kết quả để thuyết phục về sự khả thi và khả năng duy trì của chương trình triển khai này. Do đó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu triển khai chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư tại khoa Ung bướu, Bệnh viện thành phố Thủ Đức. Kết quả: Những điểm mạnh trong quá trình triển khai: Khoa lập quỹ hỗ trợ người bệnh, BV tạo điều kiện cho nhân viên y tế (NVYT) và người bệnh điều kiện ở kéo dài. BV đã chuẩn hoá quy trình làm việc, có phác đồ điều trị rõ ràng, quản lý thông tin qua bằng hồ sơ bệnh án điện tử, có cơ sở vật chất và nhân lực tương đối đầy đủ, môi trường y tế vệ sinh, huy động được nguồn tài trợ bên ngoài. Bên cạnh đó vẫn còn một số điểm hạn chế: Quỹ hỗ trợ là chưa đủ cho tất cả người bệnh. BV chưa có khoa/đơn vị CSGN riêng, hiện vẫn gộp chung vào khoa Ung Bướu, chưa chuẩn hoá được toàn bệnh viện. Khi ở giai đoạn cao điểm, BV nhiều khi không đáp ứng đủ thuốc, vật tư. Tập huấn CSGN hạn chế: Thiếu điều dưỡng.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

16-05-2023

Cách trích dẫn

Liên, N. T. H. ., Thịnh, Đặng H. Q. ., Ánh, L. T. K., Khanh, L. N. T. ., Linh, L. H. ., Trang, V. T. T. ., Nhi, L. T. U. ., Đạt, N. Q. ., Hằng, T. T. D. ., & Tuấn, V. M. . (2023). Nghiên cứu triển khai chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư tại khoa Ung bướu, Bệnh viện thành phố Thủ Đức. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(1), 167–180. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/953

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả