Thực trạng trầm cảm của sinh viên chính quy năm cuối thuộc các chuyên ngành tại trường Đại học Y Dược Thái Nguyên và một số yếu tố liên quan năm học 2020 - 2021

Các tác giả

  • Trần Thị Hiền Trường Đại học Y dược – Đại học Thái Nguyên
  • Nguyễn Việt Quang Trường Đại học Y dược – Đại học Thái Nguyên
  • Lê Hoài Thu Trường Đại học Y dược – Đại học Thái Nguyên
  • Nguyễn Thị Thanh Mai Trường Cao Đẳng Y tế Thái Nguyên

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/439

Từ khóa:

Sinh viên, trầm cảm, yếu tố liên quan

Tóm tắt

Nghiên cứu cắt ngang nhằm mục tiêu mô tả thực trạng trầm cảm của 862 sinh viên chính quy năm cuối thuộc các chuyên ngành tại trường Đại học Y – dược Thái Nguyên năm học 2020 - 2021 và một số yếu tố liên quan. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong tổng số 862 sinh viên tham gia nghiên cứu, tỷ lệ trầm cảm ở sinh viên năm cuối là 42,0%, trong đó mức độ nhẹ chiếm tỷ lệ cao nhất (15,4%), tiếp đến là mức độ vừa chiếm tỷ lệ 14,6%, mức độ nặng có tỷ lệ là 5,8% và mức độ rất nặng (6,1%). Phân tích hồi quy đa biến cho thấy có 4 yếu tố liên quan đến trầm cảm ở sinh viên bao gồm chia sẻ các vấn đề với bạn bè, bố mẹ, tình trạng lo âu và tình trạng stress của sinh viên. Tỷ lệ trầm cảm trong sinh viên năm cuối vẫn còn cao đặc biệt có cả mức độ rất nặng.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

22-12-2021

Cách trích dẫn

Hiền, T. T. ., Quang, N. V. ., Thu, L. H. ., & Mai, N. T. T. . (2021). Thực trạng trầm cảm của sinh viên chính quy năm cuối thuộc các chuyên ngành tại trường Đại học Y Dược Thái Nguyên và một số yếu tố liên quan năm học 2020 - 2021. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(9 Phụ bản), 81–87. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/439