Thực trạng viêm nhiễm đường sinh dục dưới và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ có chồng từ 18 - 49 tuổi tại tỉnh Quảng Bình năm 2021

Các tác giả

  • Đỗ Quốc Tiệp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình
  • Nguyễn Thị Song Kim Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình
  • Phạm Minh Tuấn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình
  • Hồ Thị Hồng Xuân Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình
  • Trương Hồng Diễm Thúy Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình
  • Nguyễn Văn Ngọc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình
  • Phan Thị Thanh Tâm Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1445

Từ khóa:

Viêm nhiễm đường sinh dục dưới, phụ nữ

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định thực trạng viêm nhiễm đường sinh dục dưới và mô tả một số yếu tố liên quan đến viêm nhiễm đường sinh dục dưới ở phụ nữ có chồng trong độ tuổi từ 18 - 49 tại tỉnh Quảng Bình. Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 800 phụ nữ có chồng tại tỉnh Quảng Bình từ tháng 01 đến tháng 3 năm 2021. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ viêm nhiễm đường sinh dục dưới chiếm 60,1% và không có mối liên quan giữa tỷ lệ viêm nhiễm đường sinh dục dưới với các đặc điểm nhân khẩu như nhóm tuổi, nghề nghiệp, trình độ học vấn cũng như tình trạng nạo phá thai. Kết quả khám sàng lọc của nghiên cứu chúng tôi cho thấy viêm nhiễm đường sinh dục dưới ở mức cao đáng phải lo ngại. Chính vì vậy, viêm nhiễm đường sinh dục là một vấn đề y tế công cộng đáng quan tâm và can thiệp kịp thời giảm ảnh hưởng xấu của bệnh đến sức khỏe của người phụ nữ và nòi giống tương lai.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-01-2024

Cách trích dẫn

Tiệp, Đỗ Q. ., Kim, N. T. S., Tuấn, P. M. ., Xuân, H. T. H. ., Thúy, T. H. D. ., Ngọc, N. V. ., & Tâm, P. T. T. . (2024). Thực trạng viêm nhiễm đường sinh dục dưới và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ có chồng từ 18 - 49 tuổi tại tỉnh Quảng Bình năm 2021. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(6 Phụ bản), 413–421. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1445

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.