Tình trạng quá tải tâm lý của nhân viên y tế Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng trong bối cảnh mới của đại dịch COVID-19 năm 2022 và một số yếu tố liên quan

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Mỹ Anh Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng
  • Bùi Quốc Dũng Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng
  • Huỳnh Thị Minh Giang Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng
  • Nguyễn Hữu Liêm Trường Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng
  • Phan Thị Hoàng Oanh Viện nghiên cứu phát triển cộng đồng Hà Nội (ACDC)
  • Nguyễn Phan Vân Anh Trường Đại học Tây Nguyên, Đắk Lắk

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1423

Từ khóa:

Quá tải tâm lý, cán bộ y tế, COVID-19, Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả tình trạng quá tải tâm lý của nhân viên y tế Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng và các yếu tố liên quan năm 2022. Đây là nghiên cứu cắt ngang, cách chọn mẫu toàn bộ 207 nhân viên y tế (tỷ lệ phản hồi 88,9%/184) bằng thang đo quá tải tâm lý (MBI). Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ bị quá tải tâm lý chung ở mức cao là (14,7%), trong đó, xét về suy kiệt cảm xúc là 12,5%, thái độ tiêu cực là 6,5% và hoàn thành nhiệm vụ thấp 24,5%. Có mối liên quan giữa trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, thu nhập và quá trình tham gia chống dịch, khối lượng công việc, cường độ công việc, vị trí chuyên môn với quá tải tâm lý với p < 0,05. Vì vậy, rất cần có những giải pháp hỗ trợ và can thiệp về tình trạng này ở nhân viên y tế.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-01-2024

Cách trích dẫn

Anh, N. T. M. ., Dũng, B. Q. ., Giang, H. T. M. ., Liêm, N. H. ., Oanh, P. T. H. ., & Anh, N. P. V. . (2024). Tình trạng quá tải tâm lý của nhân viên y tế Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng trong bối cảnh mới của đại dịch COVID-19 năm 2022 và một số yếu tố liên quan. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(6 Phụ bản), 233–240. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1423

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả