Nghiên cứu động lực làm việc và một số yếu tố liên quan của nhân viên y tế tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng trong bối cảnh đại dịch COVID – 19

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Mỹ Anh Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng
  • Nguyễn Hữu Liêm Trường Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng
  • Phan Thị Hoàng Oanh Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng Hà Nội (ACDC)
  • Lê Thanh Tuấn Bệnh viện Tâm Thần Đà Nẵng
  • Nguyễn Phan Vân Anh Trường Đại học Tây Nguyên, Đắk Lắk
  • Trần Hữu Tiến Đạt Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1429

Từ khóa:

Động lực làm việc, nhân viên y tế, Bệnh viện Tâm Thần Đà Nẵng, COVID-19

Tóm tắt

Nghiên cứu động lực làm việc và các yếu tố liên quan trong bối cảnh đại dịch COVID – 19 của nhân viên y tế Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng. Phương pháp mô tả cắt ngang trên 230 nhân viên y tế (tỷ lệ phản hồi 91,3%) từ tháng 6/2021 - 2/2022 tại Bệnh viện Tâm Thần Đà Nẵng. Nghiên cứu sử dụng thang đo động lực bao gồm 06 yếu tố có tổng số 32 tiểu mục sẽ có tối thiểu là 32 điểm và tối đa là 160 điểm. Kết quả cho thấy động lực làm việc của nhân viên y tế Bệnh viện Tâm Thần Đà Nẵng khá cao, có điểm trung bình là 3,6 điểm, trong đó, yếu tố mối quan hệ với đồng nghiệp có động lực cao nhất (3,74), tiếp theo là bản chất công việc (sự yêu thích, hứng thú với công việc) có điểm (3,64) và thấp nhất là yếu tố lương thưởng (3,49). Có mối liên quan giữa yếu tố giữa trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân, tham gia điều trị trực tiếp với người bệnh mắc COVID-19 và áp lực của việc tuân thủ 5K trong phòng chống dịch với động lực làm việc với p < 0,05.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-01-2024

Cách trích dẫn

Anh, N. T. M. ., Liêm, N. H. ., Oanh, P. T. H. ., Tuấn, L. T. ., Anh, N. P. V. ., & Đạt, T. H. T. . (2024). Nghiên cứu động lực làm việc và một số yếu tố liên quan của nhân viên y tế tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng trong bối cảnh đại dịch COVID – 19. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(6 Phụ bản), 282–289. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1429