Đánh giá khả năng kháng khuẩn của dung dịch Silver Diamine flouride 38% ở học sinh 6 - 7 tuổi mắc sâu răng tại Thành Phố Hải Dương

Các tác giả

  • Vũ Đình Tuyên Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
  • Ngô Văn Toàn Trường Đại học Y Hà Nội
  • Hoàng Thị Thu Hà Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Lê Thị Trang Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Lê Đức Thuận Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
  • Nguyễn Thị Mai Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
  • Hà Thị Chinh Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1160

Từ khóa:

Sâu răng, Streptococcus mutans, Streptococcus sobrinus, SDF 38%

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả kháng khuẩn của dung dịch Silver Diamine fluoride (SDF) 38% đến vi khuẩn ở học sinh 6 - 7 tuổi mắc sâu răng sau 24 giờ, tại một trường tiểu học ở Thành phố Hải Dương. Thiết kế nghiên cứu can thiệp lâm sàng không đối chứng chứng áp dụng mô hình so sánh trước và sau can thiệp. Nghiên cứu thực hiện trên 50 học sinh sâu răng, mẫu bệnh phẩm được lấy tại lỗ sâu trước và sau can thiệp SDF 38% 24 giờ được nuôi cấy bằng môi trường chọn lọc và đặc biệt sử dụng máy MADLI TOF để định danh vi khuẩn. Kết quả xác định được 19 học sinh có mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn gây sâu răng trước can thiệp và 3 học sinh có mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn gây sâu răng sau can thiệp. Kết luận dung dịch SDF 38% kháng khuẩn hiệu quả tác động giảm tỷ lệ vi khuẩn gây sâu răng. Cần tiếp tục thực hiện những nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả kháng khuẩn của dung dịch SDF 38% trong thời gian dài hơn.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

11-09-2023

Cách trích dẫn

Tuyên, V. Đình ., Toàn, N. V. ., Hà, H. T. T. ., Trang, L. T. ., Thuận, L. Đức ., Mai, N. T. ., & Chinh, H. T. . (2023). Đánh giá khả năng kháng khuẩn của dung dịch Silver Diamine flouride 38% ở học sinh 6 - 7 tuổi mắc sâu răng tại Thành Phố Hải Dương. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(3 Phụ bản), 131–136. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1160

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 > >>