Tỷ lệ nhiễm giun truyền qua đất và một số yếu tố liên quan đến thực hành phòng chống ở học sinh tiểu học tại huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang, năm 2021

Các tác giả

  • Nguyễn Quang Thiều Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Lương Tình Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, Hà Nội
  • Hoàng Thị Phương Thanh Trường Đại học Y Hà Nội
  • Nguyễn Đức Thủy Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, Hà Nội
  • Đỗ Thái Sơn Trường Đại học Y Hà Nội
  • Đỗ Trung Dũng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Văn Đề Trường Đại học Y Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/951

Từ khóa:

Nhiễm giun truyền qua đất, học sinh tiểu học, Hà Giang

Tóm tắt

Điều tra cắt ngang thực hiện năm 2021 tại huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang để đánh giá tỷ lệ nhiễm và thực hành phòng chống bệnh giun truyền qua đất ở học sinh tiểu học. Có 1.400 mẫu phân của học sinh ở 5 trường tiểu học được thu thập và xét nghiệm bằng kỹ thuật Kato-Katz. Thực hành phòng chống bệnh giun truyền qua đất được đánh giá qua phỏng vấn bằng bộ câu hỏi thiết kế sẵn. Kết quả cho thấy tỷ lệ nhiễm chung giun truyền qua đất chiếm 48,1%, trong đó tỷ lệ nhiễm giun đũa, giun tóc và giun móc lần lượt là 27,4%, 14,2% và 8,4%. Tỷ lệ học sinh thường xuyên rửa tay trước khi ăn, sau khi đại tiện và sau khi tiếp xúc với đất lần lượt là 75,6%, 77,1% và 73,1%. Có 83,7% học sinh rửa tay bằng xà phòng; 87,0% thường xuyên cắt móng tay; 91,6% thường xuyên đi giày/dép, 50,4% không uống nước lã, 53,0% không ăn rau sống; 35,0% học sinh sống trong gia đình có sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; 36,4% được tẩy giun trong vòng 1 năm trước thời điểm điều tra. Tỷ lệ thực hành đạt về các biện pháp phòng chống giun truyền qua đất chiếm 77,4%. Các yếu tố liên quan đến nhiễm giun truyền qua đất gồm: Không rửa tay trước khi ăn; uống nước lã; ăn rau sống và không được tẩy giun trong vòng 1 năm.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

16-05-2023

Cách trích dẫn

Thiều, N. Q. ., Tình, N. L. ., Thanh, H. T. P. ., Thủy, N. Đức ., Sơn, Đỗ T. ., Dũng, Đỗ T. ., & Đề, N. V. . (2023). Tỷ lệ nhiễm giun truyền qua đất và một số yếu tố liên quan đến thực hành phòng chống ở học sinh tiểu học tại huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang, năm 2021. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(1), 148–154. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/951

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc