Kiến thức và thực hành phòng chống véc tơ sốt rét của người dân tại xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, năm 2022

Các tác giả

  • Vũ Việt Hưng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Văn Dũng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Quang Thiều Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1039

Từ khóa:

Phòng chống sốt rét, ngủ màn, Pa Vệ Sủ

Tóm tắt

Tại xã Pa Vệ Sủ, những năm gần đây số ca bệnh sốt rét có chiều hướng gia tăng. Điều tra được thực hiện tại xã Pa Vệ Sủ vào tháng 10 năm 2022, với mục tiêu mô tả kiến thức và thực hành phòng chống véc tơ sốt rét và đề xuất biện pháp phù hợp. Kết quả phỏng vấn 302 hộ gia đình cho thấy tại xã Pa Vệ Sủ tỷ lệ trung bình người/màn tại thôn đạt yêu cầu, ở rẫy thiếu màn. Có tới 59,93% người dân không biết nguyên nhân nhiễm bệnh sốt rét và 39,74% người dân không biết ngủ màn để phòng bệnh sốt rét. Tỷ lệ người dân sử dụng màn ở thôn và ở rẫy cao chiếm 96,02% và 86,70%. Tuy nhiên, vẫn còn 3,98% và 13,30% người dân ở thôn và ở rẫy không ngủ màn. Có 95,70% người dân lựa chọn màn để phòng chống muỗi. Do đó, việc cấp màn cho các hộ dân, nhất là cho các hộ thiếu màn, cấp kem xua hoặc hương xua cho các hộ tại xã Pa Vệ Sủ là cần thiết để phòng tránh muỗi truyền bệnh sốt rét.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

17-08-2023

Cách trích dẫn

Hưng, V. V. ., Dũng, N. V. ., & Thiều, N. Q. . (2023). Kiến thức và thực hành phòng chống véc tơ sốt rét của người dân tại xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, năm 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(2), 104–111. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1039

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả