Đánh giá mức độ viêm tụy cấp theo tiêu chuẩn Atlanta sửa đổi 2012 và một số yếu tố liên quan đến mức độ viêm tụy cấp tại Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh tỉnh Đắk Lắk năm 2020

Các tác giả

  • Nguyễn Hoài Phong Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, Đắk Lắk
  • Nguyễn Thị Ngọc Diễm Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, Đắk Lắk

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/465

Từ khóa:

Viêm tuỵ cấp, mức độ nặng, tiêu chuẩn Atlanta

Tóm tắt

Viêm tụy cấp là bệnh phổ biến của đường tiêu hóa và ngày càng gia tăng. Tiêu chuẩn phân loại Atlanta sửa đổi 2012 đã chia mức độ viêm tụy cấp thành: nhẹ, trung bình, nặng dựa trên sự hiện diện suy cơ quan kéo dài, các biến chứng tại chỗ và toàn thân. Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định tỉ lệ các mức độ viêm tuỵ cấp và mô tả các mối liên quan giữa các yếu tố lâm sàng và cận lâm sàng với mức độ nặng của viêm tuỵ cấp. Nghiên cứu được thiết kế theo phương pháp mô tả cắt ngang có theo dõi dọc trên 106 bệnh nhân viêm tuỵ cấp đến khám và điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, tỉnh Đắk Lắk năm 2020. Kết quả cho thấy tỉ lệ các mức độ viêm tụy cấp theo tiêu chuẩn Atlanta sửa đổi 2012 từ nhẹ đến trung bình và nặng lần lượt là: 80,3%, 16,4%, 3,8%. Có 5 yếu tố liên quan đến mức độ nặng ở bệnh nhân viêm tuỵ cấp gồm: BMI (≥ 25 kg/m2), Điểm BISAP (≥ 3), Đường huyết lúc nhập viện (> 11,1mmol/L), HCT (≥ 44%), CRP hs (≥ 150mg/dL). Như vậy tỉ lệ các mức độ viêm tuỵ cấp và các yếu tố liên quan đến mức độ viêm tuỵ cấp khi sử dụng tiêu chuẩn Atlanta sửa đổi không có nhiều khác biệt so với tiêu chuẩn trước đây.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

22-12-2021

Cách trích dẫn

Phong, N. H. ., & Diễm, N. T. N. . (2021). Đánh giá mức độ viêm tụy cấp theo tiêu chuẩn Atlanta sửa đổi 2012 và một số yếu tố liên quan đến mức độ viêm tụy cấp tại Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh tỉnh Đắk Lắk năm 2020 . Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(9 Phụ bản), 283–290. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/465