Thực trạng quản lý sử dụng kháng sinh của ba bệnh viện tại tỉnh Khánh Hòa, 2020

Các tác giả

  • Dương Nữ Tường Vy Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa
  • Nguyễn Đắc Thuận Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa
  • Nguyễn Lương Kỷ Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa
  • Phạm Hoàng Phong Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa
  • Đoàn Đức Tuấn Bệnh viện Bình Dân - thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Thị Diệu Hương Bệnh viện đa khoa Tâm Anh - thành phố Hồ Chí Minh

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/418

Từ khóa:

Kháng sinh, kháng kháng sinh, phân loại phẫu thuật, nhiễm khuẩn bệnh viện, phẫu thuật, thủ thuật xâm lấn

Tóm tắt

Sử dụng kháng sinh không hợp lý là vấn đề có phạm vi ảnh hưởng rộng khắp ở mọi cấp độ chăm sóc y tế, làm tăng chi phí khám chữa bệnh. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm mô tả thực trạng sử dụng kháng sinh tại 03 bệnh viện thuộc tỉnh Khánh Hoà và những trường hợp sử dụng kháng sinh không hợp lý nhằm đề xuất những can thiệp phù hợp. Nghiên cứu hồi cứu trên 574 hồ sơ bệnh án của người bệnh đã xuất viện năm 2020. Kết quả nghiên cứu cho thấy phẫu thuật sạch chiếm 50%; chỉ định kháng sinh không hợp lý chiếm 41,7%; ngày điều trị kháng sinh trung bình 8,36 đến 9,82 ngày; chi phí kháng sinh trung bình 663.591 đến 1.806.333 VNĐ; thời gian sử dụng kháng sinh tương đương với nghiên cứu khác; tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện là 4,0% thấp hơn so nghiên cứu quốc gia năm 1998 (11,5%), năm 2001 (6,8%), năm 2005 (5,7%). Do đó, tại các bệnh viện cần phối hợp chặt chẽ công tác dược lâm sàng và hệ điều trị để hạn chế chỉ định kháng sinh không hợp lý, tăng cường sử dụng kháng sinh dự phòng; nâng cao công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

01-11-2021

Cách trích dẫn

Vy , D. N. T. ., Thuận, N. Đắc ., Kỷ, N. L. ., Phong, P. H. ., Tuấn, Đoàn Đức ., & Hương, N. T. D. . (2021). Thực trạng quản lý sử dụng kháng sinh của ba bệnh viện tại tỉnh Khánh Hòa, 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(8), 55–62. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/418

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc