Tỷ lệ vi khuẩn Escherichia coli có mang gen đề kháng colistin phân lập từ thịt heo và người bán thịt heo sống tại Thành phố Hồ Chí Minh

Các tác giả

  • Lê Thị Nga Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh
  • Hoàng Hoài Phương Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh
  • Bùi Thị Kiều Anh Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh
  • Lê Thị Hiên Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh
  • Ngô Thanh Phong Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh
  • Trần Nguyễn Minh Đoan Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh
  • Huỳnh Thị Kim Phấn Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh
  • Lê Thị Hảo Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/395

Từ khóa:

E. coli colistin, mcr-1, vi khuẩn kháng thuốc

Tóm tắt

Colistin được sử dụng như là liệu pháp cuối cùng để điều trị cho những trường hợp nhiễm trùng vi khuẩn Enterobacteriaceae đa kháng thuốc. Hiện nay, dấy lên mối đe dọa toàn cầu về vi khuẩn kháng kháng sinh sau khi có những báo cáo phát hiện sự hiện diện của gen plasmid mcr-1 kháng colistin có khả năng truyền ngang. Nghiên cứu cắt ngang mô tả được thực hiện tại các chợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018, nhằm xác định tỷ lệ vi khuẩn Escherichia coli có mang gen đề kháng colistin phân lập từ thịt heo và người bán thịt heo sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả của nghiên cứu cho thấy các chủng E. coli phân lập từ thịt heo có tỷ lệ kháng colistin là 41,9% (26/62) và tỷ lệ mang gen mcr-1 là 35,8% (22/62). Trong khi đó, tỷ lệ kháng colistin ở các chủng E. coli phân lập từ phân của người bán thịt heo trong nghiên cứu này là 36,1% (13/36) và mang gen mcr-1 là 7,8% (10/36). Điều này cho thấy mcr-1 là cơ chế kháng colistin chủ yếu của các chủng E. coli kháng colistin phân lập từ thịt và phân của người bán thịt heo tại Việt Nam. Nghiên cứu này giúp cảnh báo về những nguồn chứa vi khuẩn E. coli kháng colistin và có thể làm lây lan âm thầm gen mcr-1 kháng colistin trong cộng đồng.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

31-08-2021

Cách trích dẫn

Nga, L. T. ., Phương, H. H. ., Anh, B. T. K. ., Hiên, L. T. ., Phong, N. T. ., Đoan, T. N. M. ., Phấn, H. T. K. ., & Hảo, L. T. . (2021). Tỷ lệ vi khuẩn Escherichia coli có mang gen đề kháng colistin phân lập từ thịt heo và người bán thịt heo sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(7), 25–32. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/395

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả