Một số kết quả ban đầu can thiệp tăng cường hoạt động thể lực cho sinh viên của trường Đại học Tây Bắc năm học 2021 – 2022

Các tác giả

  • Vũ Thị Đức Trường Đại học Tây Bắc, Sơn La
  • Phạm Việt Cường Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội
  • Lê Văn Tuấn Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hà Nội
  • Lê Thị Nga Trường Đại học Tây Bắc, Sơn La
  • Phạm Quốc Thành Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/799

Từ khóa:

Hoạt động thể lực, MET, sinh viên, can thiệp

Tóm tắt

Tiến hành một nghiên cứu can thiệp so sánh trước sau có nhóm chứng nhằm mục tiêu đánh giá một số kết quả can thiệp tăng cường hoạt động thể lực (HĐTL) cho sinh viên của Trường Đại học Tây Bắc năm học 2021 - 2022. Nhóm can thiệp là 126 sinh viên của Trường Đại học Tây Bắc. Nhóm đối chứng là 126 sinh viên Trường Cao đẳng Sơn La. Hoạt động can thiệp được tiến hành từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2021 tại Trường Đại học Tây Bắc. Nghiên cứu sử dụng bộ câu hỏi Quốc tế về hoạt động thể lực Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ) của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã được chuẩn hóa, làm thang đo chính về sự thay đổi HĐTL trước và sau can thiệp. Kết quả, nhóm can thiệp có tỷ lệ đủ HĐTL theo khuyến cáo của WHO tăng thêm 29,3% so với trước can thiệp. Ở nhóm đối chứng tỷ lệ đủ HĐTL giảm 0,8%. So sánh giữa 2 nhóm cho thấy, trước can thiệp, tỷ lệ đủ HĐTL của nhóm đối chứng cao hơn nhóm can thiệp (73,8% so với 67,5%) nhưng sau can thiệp, tỷ lệ đủ HĐTL của nhóm can thiệp cao hơn so với nhóm đối chứng (96,8% so với 73,0%). Kết quả này bước đầu đã cho thấy hiệu quả của việc triển khai các giải pháp can thiệp tăng cường HĐTL cho sinh viên trong trường học.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

04-10-2022

Cách trích dẫn

Đức, V. T. ., Cường, . P. V. ., Tuấn, . L. V. ., Nga, L. T. ., & Thành, P. Q. . (2022). Một số kết quả ban đầu can thiệp tăng cường hoạt động thể lực cho sinh viên của trường Đại học Tây Bắc năm học 2021 – 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(6), 70–78. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/799

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả