Thực trạng về trí tuệ cảm xúc của sinh viên điều dưỡng chính quy trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2020

Các tác giả

  • Đỗ Thị Tuyết Mai Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Hải Ninh Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Anh Thư Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/367

Từ khóa:

Trí tuệ cảm xúc, sinh viên cử nhân điều dưỡng chính quy, Hải Phòng

Tóm tắt

Trí tuệ cảm xúc là vấn đề hiện nay được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Nghiên cứu mô cắt ngang nghiên cứu trên 112 sinh viên điều dưỡng chính quy năm thứ nhất năm học 2019 - 2020 với mục tiêu mô tả thực trạng về trí tuệ cảm xúc (TTCX - EQ) của sinh viên điều dưỡng chính quy trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2020. Kết quả nghiên cứu cho thấy điểm số EQ trung bình của sinh viên là 81,3 điểm. Điểm EQ nhỏ nhất là 20 điểm và điểm EQ lớn nhất là 160 điểm. Số sinh viên ở nhóm điểm cao chiếm một tỷ lệ rất nhỏ: 0,9%. Có 30,3% sinh viên có điểm EQ xếp loại trung bình và 58% sinh viên có điểm EQ xếp loại dưới trung bình; có 10,7% sinh viên có điểm EQ xếp vào loại rất thấp. Theo sự đánh giá của sinh viên, yếu tố ảnh hưởng đến trí tuệ cảm xúc được lựa chọn nhiều nhất là sự nỗ lực phấn đấu của bản thân với số lượt lựa chọn tối đa 100%, sau đó là quan hệ bè bạn và sự giáo dục của nhà trường chiếm tỷ lệ lần lượt là 95,5% và 91,1%. Nhà trường nên lồng ghép việc giáo dục trí tuệ cảm xúc cho sinh viên vào các môn học và tổ chức nhiều hoạt động mang tính tập thể để khuyến khích sinh viên tham gia.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

22-06-2021

Cách trích dẫn

Mai, Đỗ T. T. ., Ninh, N. H. ., & Thư, N. T. A. . (2021). Thực trạng về trí tuệ cảm xúc của sinh viên điều dưỡng chính quy trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(5), 176–184. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/367