Kiến thức, thái độ, thực hành về giao tiếp và một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình giao tiếp với người bệnh của sinh viên điều dưỡng chính quy Trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2019

Các tác giả

  • Nguyễn Hải Ninh Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Đỗ Thị Tuyết Mai Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/364

Từ khóa:

Kiến thức, thái độ, thực hành, giao tiếp, sinh viên cử nhân điều dưỡng

Tóm tắt

Kỹ năng giao tiếp đóng vai trò quan trọng khi sinh viên điều dưỡng thực hành trên bệnh nhân thật tại bệnh viện. Chúng tôi sử dụng phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện trên 101 sinh viên điều dưỡng năm thứ 3 và 4 hệ chính quy Trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm học 2018 - 2019 nhằm mô tả một số kiến thức thái độ thực hành cần thiết về giao tiếp và một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình giao tiếp với người bệnh của sinh viên tại bệnh viện. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ sinh viên có kiến thức đúng về khái niệm kỹ năng giao tiếp là 78,2%; về các loại hình giao tiếp là 99%. Khi thực hành chỉ có 18,8% sinh viên đạt khi sắp xếp cho người bệnh nằm và giới thiệu người bệnh với mọi người xung quanh. Có 76,2% sinh viên đạt khi căn dặn người bệnh những điều cần thiết sau khi làm thủ thuật xong và 97% sinh viên đạt khi thông báo, giải thích cho người bệnh trước khi tiến hành các hoạt động chăm sóc. Trong đó có 81,2% sinh viên cho rằng người bệnh không hợp tác, đây cũng là nguyên nhân chính ảnh hưởng tới việc thực hành giao tiếp với người bệnh của sinh viên.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

22-06-2021

Cách trích dẫn

Ninh, N. H. ., & Mai, . Đỗ T. T. . (2021). Kiến thức, thái độ, thực hành về giao tiếp và một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình giao tiếp với người bệnh của sinh viên điều dưỡng chính quy Trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(5), 154–162. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/364