Thực trạng chất lượng cuộc sống và một số yếu tố liên quan của người bệnh suy tim tại Bệnh viện đa khoa Kiến An, Hải Phòng, năm 2020

Các tác giả

  • Lương Thị Thu Giang Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Phạm Thị Tuyết Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Thanh Xuân Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Bá Bỉnh Bệnh viện Kiến An, Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/354

Từ khóa:

Suy tim, chất lượng cuộc sống, bệnh viện Kiến An, Hải Phòng

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu là mô tả chất lượng cuộc sống và một số yếu tố liên quan của người bệnh suy tim tại Bệnh viện Kiến An, Hải Phòng năm 2020. Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 104 người bệnh suy tim đang được điều trị nội trú tại khoa tim mạch. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra người bệnh suy tim có điểm trung bình về chất lượng cuộc sống đạt 57,16 ± 15,24; cao nhất là 84 và thấp nhất là 26. Không có sự khác biệt về chất lượng cuộc sống giữa nhóm người bệnh suy tim là nam và nữ giới, với p > 0,05. Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về chất lượng cuộc sống của người bệnh suy tim theo mức độ nặng lên của bệnh (p < 0,05). Tuổi với chất lượng cuộc sống của người bệnh suy tim có mối tương quan thuận, chặt chẽ với hệ số tương quan r = 0,64 và p < 0,05. Vì vậy, cần đề xuất một số giải pháp can thiệp nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người bệnh suy tim tại bệnh viện Kiến An, đặc biệt là nhóm người cao tuổi và ở giai đoạn nặng của bệnh.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

22-06-2021

Cách trích dẫn

Giang, L. T. T. ., Tuyết, P. T. ., Xuân, N. T. ., & Bỉnh, N. B. . (2021). Thực trạng chất lượng cuộc sống và một số yếu tố liên quan của người bệnh suy tim tại Bệnh viện đa khoa Kiến An, Hải Phòng, năm 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(5), 78–84. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/354