Kiến thức, thực hành về dự phòng tổn thương do vật sắc nhọn của sinh viên điều dưỡng chính quy trường đại học Y Dược Hải Phòng năm 2020

Các tác giả

  • Phạm Thị Tuyết Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Lương Thị Thu Giang Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/360

Từ khóa:

Dự phòng tổn thương, vật sắc nhọn, sinh viên điều dưỡng

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm mô tả thực trạng kiến thức, thực hành về dự phòng tổn thương do vật sắc nhọn và một số yếu tố liên quan của sinh viên điều dưỡng chính quy trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2020. Với thiết kế mô tả cắt ngang, nghiên cứu được thực hiện trên 118 sinh viên điều dưỡng chính quy năm 3, năm 4 đang thực tập tại các khoa lâm sàng bệnh viện Việt Tiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy 84,7% sinh viên đạt về kiến thức với điểm trung bình là 15,7 ± 1,97, tỷ lệ sinh viên đạt về thực hành dự phòng tổn thương do vật sắc nhọn 78,8% với điểm trung bình là 12,3 ± 1,47. Một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành và nguy cơ bị tổn thương do vật sắc nhọn của sinh viên điều dưỡng chính quy gồm: Năm học có liên
quan với nguy cơ bị tổn thương do vật sắc nhọn: OR = 2,1; p < 0,05; kiến thức có liên quan với nguy cơ bị tổn thương do vật sắc nhọn: OR = 4,1; p < 0,05; thực hành có liên quan với nguy cơ bị tổn thương do vật sắc nhọn: OR = 4,7; p < 0,05. Vì vậy, cần đề xuất một số giải pháp giúp hạn chế tổn thương do VSN cho sinh viên điều dưỡng.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

22-06-2021

Cách trích dẫn

Tuyết, P. T. ., & Giang, L. T. T. . (2021). Kiến thức, thực hành về dự phòng tổn thương do vật sắc nhọn của sinh viên điều dưỡng chính quy trường đại học Y Dược Hải Phòng năm 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(5), 127–132. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/360