An toàn thực phẩm trong lựa chọn sản phẩm nước đá: Cách tiếp cận từ cơ sở sản xuất đến người tiêu dùng tại tỉnh Bình Dương

Các tác giả

  • Dư Nguyễn Đại Nam Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Dương
  • Trần Minh Hoàng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Dương
  • Nguyễn Bá Thanh Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1440

Từ khóa:

An toàn thực phẩm, kiến thức, cơ sở sản xuất, kinh doanh nước đá, người tiêu dùng

Tóm tắt

Một nghiên cứu cắt ngang tại tỉnh Bình Dương năm 2021, trên 38 cơ sở sản xuất nước đá, 455 cơ sở kinh doanh nước đá (phương pháp ngẫu nhiên hệ thống) và 910 người tiêu dùng (lấy mẫu thuận tiện). Chỉ 50% cơ sở sản xuất và 45,5% cơ sở kinh doanh nước đá đạt đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP). Tỉ lệ kiến thức đúng về ATTP ở người sản xuất (31,8%), người kinh doanh (9,5%) và người tiêu dùng (6,9%) là thấp. Có mối liên quan giữa điều kiện ATTP của cơ sở sản xuất với kiến thức của người sản xuất (PR = 2,5; KTC 95% (1,4 - 4,3); p = 0,007). Mối liên quan giữa kiến thức của chủ cơ sở kinh doanh với điều kiện ATTP cơ sở (PR = 1,8; KTC95% (1,4 - 2,2); p < 0,001). Kết quả nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa thực tiễn và kiến thức về an toàn thực phẩm đóng vai trò quan trọng và là một hệ thống kết nối giữa người sản xuất, người kinh doanh và người tiêu dùng nước đá. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nước đá thì cần cải thiện điều kiện an toàn thực phẩm trong khi đó người tiêu dùng nước đá cần trang bị kiến thức về an toàn thực phẩm nước đá.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-01-2024

Cách trích dẫn

Nam, D. N. Đại ., Hoàng, T. M. ., & Thanh, N. B. . (2024). An toàn thực phẩm trong lựa chọn sản phẩm nước đá: Cách tiếp cận từ cơ sở sản xuất đến người tiêu dùng tại tỉnh Bình Dương. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(6 Phụ bản), 371–381. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1440