Kiến thức, thái độ và các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tiêm vắc xin phòng COVID-19 của sinh viên trường Đại học Quốc tế Miền Đông, tỉnh Bình Dương, năm 2022

Các tác giả

  • Nguyễn Ngọc Diễm Trường Đại học Quốc tế Miền Đông, tỉnh Bình Dương
  • Nguyễn Thị Anh Trường Đại học Quốc tế Miền Đông, tỉnh Bình Dương
  • Vũ Thị Tuyết Trường Đại học Quốc tế Miền Đông, tỉnh Bình Dương
  • Nguyễn Thị Huyền Quyên Trường Đại học Quốc tế Miền Đông, tỉnh Bình Dương

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1430

Từ khóa:

Kiến thức, thái độ, yếu tố ảnh hưởng, vắc xin COVID-19, sinh viên

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu nhằm đánh giá mức độ kiến thức, thái độ của sinh viên trường Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU) về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 và mô tả các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tiêm mũi 4 vắc xin COVID-19. Nghiên cứu sử dụng phương pháp cắt ngang mô tả, khảo sát 457 sinh viên EIU. Kết quả nghiên cứu cho thấy đa số sinh viên có kiến thức trung bình về việc tiêm phòng vắc xin COVID-19, chiếm 85,3%; sinh viên có kiến thức tốt chiếm 12,5% và có 2,2% sinh viên thiếu kiến thức. Bên cạnh đó, sinh viên có thái độ trung lập chiếm 60%, sinh viên có thái độ tốt chiếm 37% và 3,1% sinh viên có thái độ tiêu cực về việc tiêm phòng vắc xin COVID-19. Tỷ lệ sinh viên sẵn sàng tiêm mũi 4 chiếm 56%. Nghiên cứu cũng cho thấy các yếu tố như ngành học, đã tiêm mũi 3 có ảnh hưởng đến mức độ kiến thức và thái độ của sinh viên. Ngoài ra sinh viên nữ có thái độ tích cực hơn nam trong việc tiêm vắc xin phòng COVID-19. Do đó, cần nâng cao nhận thức của sinh viên về lợi ích và sự cần thiết của việc tiêm nhắc lại vắc xin phòng COVID-19.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-01-2024

Cách trích dẫn

Diễm, N. N. ., Anh, N. T. ., Tuyết, V. T. ., & Quyên, N. T. H. . (2024). Kiến thức, thái độ và các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tiêm vắc xin phòng COVID-19 của sinh viên trường Đại học Quốc tế Miền Đông, tỉnh Bình Dương, năm 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(6 Phụ bản), 290–296. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1430

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả