Phát hiện tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B ở người 16 - 35 tuổi tại một số huyện của tỉnh Bắc Kạn năm 2018

Các tác giả

  • Nguyễn Thái Hồng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn
  • Vi Thị Chuyên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn
  • Dương Đức Cường Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn
  • Tạc Văn Nam Sở Y tế Bắc Kạn

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/947

Từ khóa:

Vi rút viêm gan B, HBsAg dương tính, Bắc Kạn

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang kết hợp phân tích trong phòng xét nghiệm được tiến hành trên 747 người từ 16 - 35 tại 3 huyện của tỉnh Bắc Kạn năm 2018 với mục tiêu xác định tỷ lệ nhiễm và một số dấu ấn của vi rút viêm gan B (VGB) ở những đối tượng này. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ nhiễm vi rút VGB (HBsAg +) là 9,5%. Trong số 71 trường hợp xác định HBsAg(+), tỷ lệ dấu ấn HBeAg(+) và Anti-HBe (-) là 53,5%; tỷ lệ dấu ấn AntiHBe (+) và HBeAg(-) là 36,6%; tỷ lệ dấu ấn HBeAg(-) và AntiHBe (-) là 9,9%. Tỷ lệ dấu ấn Anti-HBc IgG(+) 97,2%; tỷ lệ dấu ấn HBV-DNA >105 là 43,7%, tỷ lệ dấu ấn HBV-DNA < 105 là 30%; HBVDNA dương tính dưới ngưỡng là 8,5%, HBV-DNA âm tính là 16,9%. Kết quả đã chỉ ra tỷ lệ nhiễm vi rút VGB ở người trưởng thành tại tỉnh Bắc Kạn tương đối cao, cho thấy nên có các biện pháp can thiệp giảm tỷ lệ mắc và quản lý được người nhiễm vi rút VGB tại cộng đồng.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

16-05-2023

Cách trích dẫn

Hồng, N. T. ., Chuyên, V. T. ., Cường, D. Đức ., & Nam, T. V. . (2023). Phát hiện tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B ở người 16 - 35 tuổi tại một số huyện của tỉnh Bắc Kạn năm 2018. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(1), 111–117. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/947

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc