Kiến thức, thực hành nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn và một số yếu tố liên quan của các bà mẹ có con 7 - 12 tháng tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2022

Các tác giả

  • Trần Thị Hằng Bệnh viện 331, thành phố Pleku, tỉnh Gia Lai
  • Lê Thị Vui Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/867

Từ khóa:

Nuôi con, Pleiku, tỉnh Gia Lai

Tóm tắt

Nghiên cứu cắt ngang có phân tích, sử dụng bộ câu hỏi soạn sẵn để phỏng vấn 240 bà mẹ có con sinh từ ngày 1/3/2021 - 31/7/2021 tại thành phố Pleiku, nhằm mô tả kiến thức, thực hành nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn (NCBSMHT) và một số yếu tố liên quan của các bà mẹ có con 7 - 12 tháng tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2022. Kết quả cho thấy tỷ lệ bà mẹ có kiến thức đạt về NCBSMHT trong 6 tháng đầu là 75,4%. Tỷ lệ bà mẹ thực hành NCBSMHT trong 6 tháng đầu đạt là 16,7%. Tỷ lệ thực hành NCBSMHT trong 6 tháng đầu đạt cao hơn ở nhóm những bà mẹ từ 30 tuổi trở lên, có trình độ học vấn trung cấp trở lên, có nghề nghiệp không ổn định, có hoàn cảnh sống cùng gia đình có 3 thế hệ trở lên; có con là trẻ em trai; sinh con đủ tháng; có kiến thức đạt về NCBSMHT trong 6 tháng đầu. Cần tăng cường công tác truyền thông nâng cao kiến thức của các bà mẹ về nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, chú trọng kiến thức về lợi ích NCBSMHT đối với trẻ, đối với bà mẹ và kiến thức về duy trì đủ sữa bú cho trẻ. Chú trọng truyền thông những các bà mẹ dưới 30 tuổi, trình độ học vấn từ trung học phổ thông trở xuống, bà mẹ sống trong gia đình 2 thế hệ.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

10-02-2023

Cách trích dẫn

Hằng, T. T. ., & Vui, L. T. . (2023). Kiến thức, thực hành nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn và một số yếu tố liên quan của các bà mẹ có con 7 - 12 tháng tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(8), 43–51. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/867

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả