Tình trạng nhiễm Escherichia coli kháng colistin trên người khỏe mạnh tại Thái Bình và một số đặc điểm di truyền gen mcr ở các chủng vi khuẩn phân lập

Các tác giả

  • Nguyễn Nam Thắng Trường Đại học Y Dược Thái Bình
  • Trần Thị Hòa Trường Đại học Y Dược Thái Bình
  • Phan Ngọc Quang Trường Đại học Y Dược Thái Bình
  • Khổng Thị Điệp Trường Đại học Y Dược Thái Bình

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/641

Từ khóa:

Escherichia coli, kháng colistin, mcr

Tóm tắt

Colistin là kháng sinh điều trị hiệu quả đối với vi khuẩn Gram âm đa kháng, tuy nhiên tình trạng vi khuẩn kháng colistin đang ngày càng phổ biến hơn. Nghiên cứu nhằm xác định tình trạng nhiễm Escherichia coli kháng colistin (CRE) trên người khỏe mạnh và phân tích một số đặc điểm di truyền gen mcr của các chủng E. coli đã phân lập. Tỷ lệ nhiễm CRE ở người khỏe mạnh tại Thái Bình lên tới 70,4%. Tỷ lệ các chủng CRE mang gen mcr-1, mcr-3 và cả hai gen mcr-1 và mcr-3 lần lượt là 92,8%, 4,3% và 1,4%. Trong số 57 chủng mang gen mcr-1, 36,8% số chủng mang gen trên nhiễm sắc thể, 64,1% mang gen trên plasmid và 1,8% mang gen trên cả nhiễm sắc thể và plasmid. Kết quả giải trình tự ở 14 chủng cho thấy hầu hết các chủng mang gen mcr-1 trên nhiễm sắc thể (6/7) đều có cấu trúc transposon nguyên thủy Tn6330 là ISApl1- mcr1-PAP2-ISApl1. Ngược lại, cấu trúc transposon Tn6330 của hầu hết các chủng mang gen mcr-1 trên plasmid (7/8) đều không có trình tự ISApl1 ở hai đầu. Điều này cho thấy sự chuyển gen mcr-1 từ plasmid sang nhiễm sắc thể trong hệ vi sinh đường ruột của người khỏe mạnh có thể mới xảy ra gần đây. Ngoài ra, việc loại bỏ trình tự ISApl1 trong cấu trúc transposon cũng làm cho gen mcr-1 gắn kết bền vững với nhiễm sắc thể hơn.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

19-07-2022

Cách trích dẫn

Thắng, N. N. ., Hòa, T. T. ., Quang, P. N. ., & Điệp, K. T. . (2022). Tình trạng nhiễm Escherichia coli kháng colistin trên người khỏe mạnh tại Thái Bình và một số đặc điểm di truyền gen mcr ở các chủng vi khuẩn phân lập. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(3), 78–84. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/641

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả