Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến stress nghề nghiệp của điều dưỡng viên hệ vừa làm vừa học tại Trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2018

Các tác giả

  • Hoàng Tuấn Anh Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Thái Lan Anh Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Lê Thu Phương Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Green, Hải Phòng
  • Trần Thùy Dương Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Hòa Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Đỗ Thị Thu Huyền Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/363

Từ khóa:

Stress nghề nghiệp, điều dưỡng viên, vừa làm vừa học

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu là mô tả thực trạng và một số yếu tố liên quan đến stress nghề nghiệp của điều dưỡng viên hệ vừa làm vừa học tại trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2018. Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 266 điều dưỡng viên hệ vừa làm vừa học tại trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2018 từ tháng 1/2018 đến 9/2018. Sử dụng bảng câu hỏi để thu thập thông tin cá nhân, mức độ stress được đánh giá bằng bộ công cụ Nursing Stress Scale (NSS). Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ stress chung của đối tượng nghiên cứu là 52,0%, chủ yếu stress nhẹ 35,0% và stress vừa 11,7%. Một số yếu tố liên quan đến tình trạng stress ở đối tượng nghiên cứu của chúng tôi gồm: Tuổi: Nhóm tuổi ≤ 30 tuổi (OR = 1,7); chưa lập gia đình (OR = 2,5); có đi trực đêm (OR = 1,8); không có công việc ổn định (OR = 3,4); làm việc trong môi trường thiếu sáng (OR = 3,3); áp lực vừa làm vừa học (OR = 2,7). Do đó, cần đề xuất các biện pháp để cải thiện tình trạng stress nghề nghiệp của điều dưỡng viên, đặc biệt mở rộng đối tượng nghiên cứu.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

22-06-2021

Cách trích dẫn

Anh, H. T., Anh, T. L. ., Phương, L. T. ., Dương, T. T. ., Hòa, N. T., & Huyền, Đỗ T. T. . (2021). Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến stress nghề nghiệp của điều dưỡng viên hệ vừa làm vừa học tại Trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2018. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(5), 148–153. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/363

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả