Tỷ lệ thiếu máu, thiếu máu thiếu sắt và một số yếu tố liên quan của phụ nữ có thai đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Cái Nước, tỉnh Cà Mau năm 2017-2018

Các tác giả

  • Đặng Hải Đăng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau
  • Nguyễn Thanh Dân Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau
  • Trần Thị Thúy An Bệnh viện Đa khoa Cái Nước tỉnh Cà Mau
  • Trần Thị Trúc Huệ Bệnh viện Đa khoa Cái Nước tỉnh Cà Mau

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/303

Từ khóa:

thiếu máu, thiếu sắt, phụ nữ mang thai, Cà Mau

Tóm tắt

Thiếu máu thiếu sắt trong thai kỳ đang là vấn đề sức khỏe cộng đồng đáng quan tâm, đặc biệt tại các khu vực nông thôn. Mục tiêu nghiên cứu này nhằm xác định tỷ lệ thiếu máu, thiếu máu thiếu sắt và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ mang thai. Đối tượng nghiên cứu gồm 300 phụ nữ có thai đến khám tại khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Cái Nước tỉnh Cà Mau, từ tháng 7 năm 2017 đến tháng 7 năm 2018. Đối tượng nghiên cứu được phỏng vấn và lấy máu tĩnh mạch để đo nồng độ Hemoglobin. Tiêu chuẩn đánh giá thiếu máu, thiếu sắt dựa theo phân loại của Tổ chức Y tế thế giới. Kết quả cho thấy tỷ lệ thiếu máu là 21,0%, tỷ lệ thiếu máu thiếu sắt là 19,33%. Các yếu tố liên quan đến tỷ lệ thiếu máu thiếu sắt bao gồm trình độ học vấn thấp (OR=0,53),thu nhập (OR=0,81), tháng mang thai (OR=0,77), uống viên sắt thường xuyên và bổ sung 3 tháng đầu thai kỳ(OR=0,24). Kết quả nghiên cứu đã cung cấp nhiều cơ sở dữ liệu quan trọng để thực hiện tốt chương trình bổ sung sắt cho phụ nữ tuổi sinh đẻ và phụ nữ có thai tại Cà Mau.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

01-05-2021

Cách trích dẫn

Đăng, Đặng H. ., Dân, N. T. ., An, T. T. T. ., & Huệ, T. T. T. . (2021). Tỷ lệ thiếu máu, thiếu máu thiếu sắt và một số yếu tố liên quan của phụ nữ có thai đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Cái Nước, tỉnh Cà Mau năm 2017-2018. Tạp Chí Y học Dự phòng, 30(1), 102–109. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/303

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc